भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Multilingual, Devanagari Script) (CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

तय करना

NA

फैसला या निर्णय अथवा निश्चित करना
संस्कृत: वि + निर् + चि
पंजाबी: तै करना
उर्दू: तय करना
कश्मीरी: अँज़रावुन
सिंधी: तइ करणु
मराठी: ठरविणें, निर्णय, निर्णित
गुजराती: निश्चय करवो
कोंकणी: थारावप, ठरोवप
नेपाली: निधो गर्नु, फैसला गर्नु
बंगला: निश्चय करा, मीमाङ्शा करा
असमिया: समाधान करा, पूर्ण करा, निर्धारण
मणिपुरी: पुक्निङ्ना लेप्पा
ओड़िआ: निर्णय-करिबा, निश्चय बा निश्चित करिबा, समाधान-करिबा
तेलुगु: निर्णयिंचुट
तमिल: तीर्मानिक्क
मलयालम: निश्चयिक्कुक
कन्नड: तिर्मानिसुवुदु, निश्चयमाडुवुदु

तय करना

NA

(रास्ता आदि) पूरा या समाप्त करना
संस्कृत: लङ्घनम्
पंजाबी: NA
उर्दू: ख़त्म करना
कश्मीरी: तय करुन
सिंधी: NA
मराठी: संपविणें
गुजराती: (रस्तो) पूरो करवो
कोंकणी: सोंपवय
नेपाली: समाप्ति गर्नु, पार गर्नु
बंगला: फूरानो/पूरनो
असमिया: शेष करा, संपूर्ण कर
मणिपुरी: चत्लुबा
ओड़िआ: पूरा-करिबा, शेष-करिबा, संपूर्ण-करिबा
तेलुगु: दाटुट
तमिल: कडक्क
मलयालम: कटक्कुक, ताण्टुक
कन्नड: सागुवुदु

तरंग

स्त्री.

पानी की लहर, हिलोर
संस्कृत: तरङ्गः
पंजाबी: तरंग
उर्दू: लहर
कश्मीरी: तरंग, लहर
सिंधी: तरंग, लहर
मराठी: लाट, तरंग
गुजराती: तरंग
कोंकणी: ल्हार
नेपाली: छाल, तरङ्, ढेउ
बंगला: तरङ्ग, ढेउ
असमिया: ढौ, तरंग
मणिपुरी: इथक्
ओड़िआ: तरंग, ढेउ, लहरि
तेलुगु: तरंगमु, अल
तमिल: अलै
मलयालम: तिर
कन्नड: अले

तरंग

स्त्री.

उमंग
संस्कृत: उत्साहः
पंजाबी: उछाह
उर्दू: मौज
कश्मीरी: तरंग, लहर
सिंधी: तरंग, लहर
मराठी: उत्साह
गुजराती: उमंग
कोंकणी: उत्साह
नेपाली: उमङ्ग
बंगला: मनेर आबेग
असमिया: उत्साह
मणिपुरी: इपोम्
ओड़िआ: उत्साह, आबेग, उद्विग्ना
तेलुगु: उल्लाससु
तमिल: उर्चाहम्
मलयालम: उत्साहम्
कन्नड: हुरुपु

तरंग

स्त्री.

स्वरलहरी
संस्कृत: स्वरलहरी
पंजाबी: NA
उर्दू: तरंग
कश्मीरी: तरंग, लहर
सिंधी: सुर-लहर
मराठी: स्वरलहरी
गुजराती: स्वरलहरी
कोंकणी: सूरा ची तरंगा
नेपाली: स्वर-लहरी, सुर तरंग
बंगला: लहरी, सुर-तरंग
असमिया: स्वर-लहरी, सुर तरंग
मणिपुरी: स्वर इपोम्
ओड़िआ: स्वर-लहरी, स्वरर लय, ताल, सावलील भंगि
तेलुगु: स्वर लहरि
तमिल: नदि अलै
मलयालम: स्वर लहरि
कन्नड: स्वरलहरि

तरकीब

स्त्री.

उपाय, युक्ति
संस्कृत: युक्तिः
पंजाबी: उपा
उर्दू: तर्कीब, बनावट
कश्मीरी: तरकीब, वथ, वौपाय
सिंधी: तरकीब
मराठी: युक्ती, उपाय
गुजराती: तरक़ीब युक्ति
कोंकणी: उपाय, युक्ती
नेपाली: तरकीब, तरकिप, जुक्ति
बंगला: उपाय
असमिया: उपाय, पथ
मणिपुरी: उपाय, पांबै
ओड़िआ: उपाय, पथ, रास्ता
तेलुगु: उपायमु
तमिल: वऴि, उक्ति
मलयालम: उपायम्, वऴि
कन्नड: उपाय, युक्ति

तरक्की

स्त्री.

प्रगति, बढ़ोतरी, उन्नति
संस्कृत: उत्कर्षः
पंजाबी: तरक्की
उर्दू: तरक़्क़ी, बरतरी
कश्मीरी: तरकी
सिंधी: तरक़क़ी
मराठी: उन्नती, प्रगती
गुजराती: प्रगति, उन्नति, आबादी
कोंकणी: प्रगती, उन्नती
नेपाली: तरक्की, उन्नति, प्रगति
बंगला: प्रगति, उन्नति
असमिया: उन्नति
मणिपुरी: चाओखत्पा, हायगत्-लक्पा
ओड़िआ: प्रगति, उन्नति, अग्रगति
तेलुगु: पेरुगुदल
तमिल: मुन्नेट्टम्
मलयालम: उन्नति
कन्नड: प्रगति, उन्नति

तरक्की

स्त्री.

पदवृद्धि, पदोन्नति
संस्कृत: पदोन्नतिः
पंजाबी: तरक्की
उर्दू: बुलंदी
कश्मीरी: NA
सिंधी: NA
मराठी: पदोन्नती, बढती
गुजराती: चडती
कोंकणी: पदोन्नती
नेपाली: बढुवा, पदोन्नति
बंगला: पदोन्नति
असमिया: पदोन्नति, प्रगति
मणिपुरी: फम् काबा
ओड़िआ: पदवृद्धि, पदोन्नति
तेलुगु: उन्नति
तमिल: पदवि उपर्वु
मलयालम: स्थान-क्कयट्टम्
कन्नड: पदोन्नति

तरह

स्त्री.

ढंग, प्रकार, तरीका, किस्म
संस्कृत: प्रकारः
पंजाबी: तरां
उर्दू: तरह
कश्मीरी: पाठ्य
सिंधी: तरह
मराठी: प्रकार
गुजराती: प्रकार
कोंकणी: प्रकार
नेपाली: प्रकार, भाँति, तरिका, सरह
बंगला: प्रकार, रीति, ढंग
असमिया: प्रकार, धरन, बिधि
मणिपुरी: ममोङ्, मओङ्-मतौ
ओड़िआ: प्रकार, रीति, बिभिन्नता, ढंग
तेलुगु: रकमु, विधमु
तमिल: मादिरि, मुरै
मलयालम: रीति
कन्नड: रीति

तरीका

पुं.

रीति, ढंग
संस्कृत: विधिः
पंजाबी: तरीका
उर्दू: तरीक़ा
कश्मीरी: तरीकुँ
सिंधी: तरीक़ो
मराठी: रीत, पद्धत
गुजराती: रीत
कोंकणी: रीत, पद्धत
नेपाली: तरिका, रीति, ढङ्ग
बंगला: रीति, ढंग
असमिया: रीति, प्रणाली, अचार पद्धति
मणिपुरी: मओङ्
ओड़िआ: उपाय, प्रणाली, रीति, प्रथा
तेलुगु: पद्धति
तमिल: वळि, मुरै, विदम्
मलयालम: रीति, विधम्, तदम्
कन्नड: रीति

तरीका

पुं.

उपाय, युक्ति
संस्कृत: उपायः
पंजाबी: उपा
उर्दू: हल
कश्मीरी: तरीकुँ
सिंधी: NA
मराठी: उपाय, युक्ती
गुजराती: मार्ग, रीत
कोंकणी: उपाय
नेपाली: उपाय, जुक्ति
बंगला: उपाय, युक्ति (ज)
असमिया: उपाय, युक्ति, परामर्श
मणिपुरी: उपाय, पांबे
ओड़िआ: उपाय, रीति, जुक्ति
तेलुगु: उपायमु, युक्ति
तमिल: युक्ति, वऴि
मलयालम: उपायम्
कन्नड: उपाय

तरुण

वि.

जवान
संस्कृत: तरुण
पंजाबी: जवान
उर्दू: नौजवान
कश्मीरी: जवान
सिंधी: जवानु
मराठी: तरुण
गुजराती: तरुण, जुवान, युवान पुरुष
कोंकणी: तरुण
नेपाली: तरुनो, तन्नेरी
बंगला: तरुण, युबक
असमिया: तरुण, डेका, युवा कमबयसीया
मणिपुरी: नहा ओइबा, इनखत लक्पा
ओड़िआ: तरुण, जुआन
तेलुगु: युवकुड़
तमिल: इळैञन्, वालिबन्
मलयालम: युवावु, तरुणन्
कन्नड: तरुण, युवक

तर्क

पुं.

युक्ति, दलील
संस्कृत: युक्तिः तर्कः
पंजाबी: तरक
उर्दू: दलील
कश्मीरी: दलील
सिंधी: दलीलु, तर्कु
मराठी: तर्क
गुजराती: तर्क, विचार प्रक्रिया
कोंकणी: तर्क
नेपाली: तर्क, बहस
बंगला: तर्क युक्ति (ज)
असमिया: युक्ति तर्क, उपाय, परामर्श
मणिपुरी: मरै, तर्क
ओड़िआ: तर्क, जुक्ति
तेलुगु: युक्ति, तर्कमु
तमिल: तरुक्कम्, वादम्
मलयालम: युक्ति, वादम्
कन्नड: युक्ति, तर्क

तल

पुं.

निचला भाग, पेंदा, तला
संस्कृत: तलम्
पंजाबी: थल्ला
उर्दू: तह
कश्मीरी: च़ौक
सिंधी: तरो
मराठी: बूड, तळ भाग
गुजराती: तल, तळ, तळियुं
कोंकणी: तळ
नेपाली: तल्लो भाग, पीँध
बंगला: तल, तला
असमिया: तलि, अधोभाग, तला
मणिपुरी: मखा, मखा थङ्बा शरुक्
ओड़िआ: तल, निम्न-भाग
तेलुगु: अडुगु
तमिल: कीळू बागम्
मलयालम: तलम्, चुवडटु, अटि भागं
कन्नड: अडि, तळ, बुड

तल

पुं.

ऊपरी सतह
संस्कृत: तलम्
पंजाबी: NA
उर्दू: सतह
कश्मीरी: NA
सिंधी: मथाछिरो
मराठी: वरील स्तर
गुजराती: सपाटी
कोंकणी: वयली सपाटी
नेपाली: माथिल्लो तह
बंगला: उपरि स्तर
असमिया: ओपर फाल
मणिपुरी: मथक् थङ्बा शरुक
ओड़िआ: उपर-स्तर
तेलुगु: उपरि तलमु
तमिल: मेल् बागम्
मलयालम: मेल्तळम्, मेल्भागम्
कन्नड: अडि, तळ, बुड

तलवा

पुं.

पैर के नीचे का भाग,पदतल
संस्कृत: पादतलम्
पंजाबी: तली
उर्दू: कफ़ेपा, तलवा
कश्मीरी: तलपौद
सिंधी: तिरी (पेर जी)
मराठी: पायाचा तळवा, पदतळ
गुजराती: तळियुं, छेक नीचेनो भाग, पगनुं तळियुं
कोंकणी: पांयाचो तळवो
नेपाली: तलुवा, पैताला
बंगला: पदतल (पायेर तला)
असमिया: भरिर तलुवा
मणिपुरी: खोङ्या
ओड़िआ: पादर तल-अंश, पाद-तल
तेलुगु: अरिकालु
तमिल: उळ्ळंकाल्
मलयालम: उळ्ळंकाल्
कन्नड: अंगालु

तलवार

स्त्री.

लोहे का एक लंबा धारदार हथियार, खङ्ग
संस्कृत: खङ्, कृपाणम्
पंजाबी: तलवार
उर्दू: तल्वार
कश्मीरी: तलवार
सिंधी: तलवार
मराठी: तलवार
गुजराती: तलवार, खड्ग
कोंकणी: तलवार
नेपाली: तरबार, तरवार, खड्ग
बंगला: खड्ग, तरबारि, कृपाण (न)
असमिया: तरोवाल, हेंदान
मणिपुरी: थाङ्शाङ्
ओड़िआ: खण्डा, तरबारि, कृपाण
तेलुगु: कत्ति
तमिल: वाळ्
मलयालम: वाळ्, खड्गम्
कन्नड: कत्ति, खड्ग

तला

पुं.

पेंदा
संस्कृत: तलम्
पंजाबी: थल्ला
उर्दू: तला
कश्मीरी: च़ौक
सिंधी: तरो
मराठी: बूड
गुजराती: तळी, सखतळी
कोंकणी: पोंद
नेपाली: पीँध
बंगला: तला, सुकतला (जुतोर)
असमिया: तलि, तला अधो भाग
मणिपुरी: मखा
ओड़िआ: तल
तेलुगु: अडुगु भागमु
तमिल: अडिबागम्
मलयालम: चुवटु
कन्नड: अडितळ

तला

पुं.

जूते के नीचे का चमड़ा
संस्कृत: तलम्
पंजाबी: तला
उर्दू: तला
कश्मीरी: पार
सिंधी: NA
मराठी: जोडयाच्या, खालचे चामड़े
गुजराती: जोडानां (पगनां तळियाने अडीने रहेती) चामड़ानी पट्टी
कोंकणी: ज़ोत्याचो तळ
नेपाली: तलुवा
बंगला: तला (जुतोर)
असमिया: जोतार-तला भागर चामरा
मणिपुरी: खोङ्खा
ओड़िआ: जोता-तलर चमड़ा
तेलुगु: चेप्पु अडुगट्ट
तमिल: अडित्तोल् (शेरुम्पिन)
मलयालम: चेरिप्पिन्टे अटित्तोल्
कन्नड: अट्टे (जोडिन)

तलाक

पुं.

वैधानिक रीति से विवाह संबंध का विच्छेद
संस्कृत: विवाह-विच्छेदः
पंजाबी: तलाक
उर्दू: तलाक़
कश्मीरी: तलाख, मौकुजार
सिंधी: तलाक़
मराठी: घटस्फोट, काडी-मोड
गुजराती: तलाक (तल्लाक), छूटाछेडा, फारगति
कोंकणी: घटस्फोट, सोडचीट
नेपाली: पारपाचुके, पाचुके
बंगला: तालाक, बिबाह-बिच्छेद
असमिया: बिबाह-बिच्छेद
मणिपुरी: खाइनबा
ओड़िआ: छाड़-पत्र
तेलुगु: विडाकुलु
तमिल: विवाह रद्दु
मलयालम: विवाह-मोचनम्
कन्नड: विवाह-विच्छेद

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App