भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଅନୁବାଦ କରିବା

ଜୋତାଦାଦିଙ୍ଗ୍ କେତାତାନାଦ୍ କେତ୍‌ତାନ୍ ମା’ଟାତିଙ୍କ୍ କେଞ୍ଜିକେତ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କୋୟାରେ ଅନୁବାଦ କର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଡ଼ିଆ ମା’ଟାତିଙ୍କ୍ କେ’ଞ୍ଜକୋୟା ମା’ଟାତେ କେତାନାଦ୍

ଅନୁଭବ କରିବା

ଏର୍‌କତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକୀଙ୍କ୍ ଓଣ୍ଡ୍ ଏର୍‌କତୁଙ୍ଗତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅନୁମତି ଦେବା

ମା’ଟା ୱିଡ଼ସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକିଙ୍ଗ୍ ମା’ଟା ୱିଡ଼୍‌ସ୍‌ସିତ୍‌ଥୋର

ଅନୁମାନ କରିବା

ଆନାମାଦାମ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅନୁମାନକରି ତୀରମାର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଆନାମାନାଟ କା’ଡ଼ୱାଡ୍‌ସାଟ୍

ଅନୁସରଣ କରିବା

ଉତିକିଦାନାଦ୍

ଅନ୍ତରୀପ

ଏରଦଚାଷ

ଅନ୍ଧ

ଗୁଡ଼ଡ଼ୀ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅନ୍ଧଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗୁଡ଼ଡ଼ୀ ରେଲ୍‌ଗାଣ୍ଡେ ତା ଡୋଲ୍‌ତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅନ୍ଧକାର

ଇକାଡ଼
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅମାବାସ୍ୟାଦିନ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଆମାସକିନେ ଗାଟ୍ଟେଇକାଡ଼୍‌ଆ’ତା

ଅନ୍ଧାର

ଇକାଡ଼୍

ଅନ୍ଧାରକଣା

ମାସ୍‌ମାରେଙ୍ଗାନାଦ୍

ଅନ୍ୟ

ୱେରି

ଅନ୍ୟକୁ

ୱେରିତଣ୍ଡ

ଅନ୍ୟାୟ

ଅନ୍ୟାୟ

ଅପମାନ ଦେବା

ପାରତି ସାନାଦ୍ / ସିପ୍‌ଡ଼ିପ୍‌ନାଦ

ଅପମାନ ଦେବା

ଶିଗ୍ରତୀସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ଅପମାନ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ସିଗ୍‌ତୀସ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅପରାଧ

ଅପରାଦ୍ / ତାପ୍

ଅପରିଚିତ

ପୁନ୍‌ୱା

ଅପରିଷ୍କାର

ଲାଡ୍ଡାଲ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାନାଡ଼ ଲାଡ୍ଡଲ୍‌ମାନ୍ ୱାଡ଼୍

ଅପସନ୍ଦ କରିବା

ପାସ୍‌କାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କାଳିଆ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କାଲିଆଲ୍ ନାକିଙ୍କ୍ ପାସ୍‌କି ଥୋଣ୍ଡ

ଅଫିସ୍

ଆଫିସ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App