भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଆଖିବାଳ

କାଣ୍ଡକିନ୍ ଖେଳକ

ଆଖିମେଲାଇ ଦେଖ

କାଣ୍ଡା ନାଆଁଜିଉଡ଼ା

ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପକାଅ

କାଣ୍ଡାନ୍ ଜାଣ୍ଡ୍ରି ଉଞ୍ଜପା

ଆଖିରେ ଦେଖିବା

କାଣ୍ଡକିନ୍ ଉଡ଼ନାଦ୍

ଆଖୁରସ ପିଅ

ବେଲ୍‌ଲାକାର୍‌ରାନ୍ ଏର୍ ଉନ୍‌ନ୍ୱଟ୍

ଆଗ

ପେର୍‌କି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଗପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପେର୍‌କି ମୁନ୍ନିଆସ୍ ରେଣ୍ଡ୍ ମିର୍‌ଥା

ଆଗେଇବା

ମୁନଆଦାନାଦ୍

ଆଘାତ

ଦେବ୍‌ବା

ଆଘାତ୍ କରିବା

କାଷ୍ଠାମ୍ ଇଦ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୋତେ ଆଘାତ୍ ଦେଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡନା କୀଙ୍କ୍ କାଷ୍ଟାମ୍ ଇତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଆଙ୍କୁଡ଼

ଡୋହଁକାନାଦ୍

ଆଙ୍ଗୁଠି

ୱେଣ୍ଡସକ

ଆଚାର

ଭରାପାୟା

ଆଜି

ନେଣ୍ଡୁ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଜି ରତ୍ନାକରର ଜନ୍ମଦିନ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନେଣ୍ଡୁ ରତ୍ନାକରନ୍ ପୁଟ୍‌ରେଜି

ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲୁ

ନେଣ୍ଡତୋଲ୍

ଆଣ୍ଠୁ

ବୋଟମିଣ୍ଡା

ଆଣ୍ଠୁଏପାଣି ବର୍ଷିଲା

ବୋଟ୍‌ମିଣ୍ଡା ଏଚ୍‌ୱାନାୱାମ୍‌ଥା

ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି

ଆଦାକୁଡ଼

ଆଣ୍ଠେଇବା

ମୋର୍‌ମିଣ୍ଡା ଉଃସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ତୁମେ ଆଣ୍ଠେଇ ରୁହ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୀର୍ ମୋରମିଣ୍ଡ ମାନ୍ନୁଟ୍

ଆତ

ସୀତା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆତଫଳ ଭାରିମିଠା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ସୀତାପାଣ୍ଡି ଗାଟ୍ଟି ସାୟାମିଙ୍ଗିଥା

ଆତ୍ମା

ଆନାଲ୍ / ମନ୍ / ଆତ୍ମା

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App