भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

କୁଡ଼ିଆ

କେତୁଲ୍

କୋଡ଼ି

କାସାଲ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କୋଡ଼ିରେ ମାଟିଖୋଳ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କାସାଲ୍‌ତେ ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଡେୱାଟ୍

କିଣିବା

ଆସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଲୁଗା କିଣିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ସିଲେ ଆସାନାଦ୍

କୁଣ୍ଡିଆ

ଗାଜ୍ଜା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପିଲାଟିକୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପିଲାତିଙ୍କ୍ ଗାଦ୍ ଆତ୍‌ପା

କଣ୍ଢେଇ

ବୋର୍‌ପେମ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କଣ୍ଢେଇ ନାଚୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ବୋର୍‌ପେମ୍ ଆରୟୋମିଳି

କୁଣ୍ଡାଇବା

ତାଡ଼୍‌କାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ତାଲ୍ଲା ଇଡ଼୍ ସାନାଦ୍

କୌଣସି ସମୟରେ

ବେ’ସୁଟାନେ / ବେସୁଜ୍ଞାନେ

କ’ଣ?

ବା’ତା?

କୁଣ୍ଡା

ପଲ୍ଲେ

କଣ୍ଠ ସଫାକରି ଗୀତ ଗାଇଲେ

ଲେଙ୍ଗ ଦିଙ୍ଗ୍ କାଡ଼୍ ଗାଡ଼୍‌ଡ଼ା ତୁଙ୍ଗି ପା’ଟା ପା’ରତୋର

କୋଣ

ମୂଲା

କେତେକ

ବେସୁକ୍

କାତି

କାସେର

କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଅଛ

ବେସୁକ୍ ୱାୟଦିସାନାଦ ୱିଡ ମିନ୍ଦିନ୍

କତୁରୀ

କାତ୍‌ତୀର୍

କୁତ୍ରିମ

ତୁଙ୍ଗତାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଘର ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଅଟେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଲୋନ୍ ଅର୍‌ରୋଟ୍ ତୁଙ୍ଗତାନାଦ୍ ଜୋଗ୍ ଡାମ୍

କଥା

ମାଟା

କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ

ଆଦ୍‌ଦେ ମାଝତେ

କନ୍ୟା

କୋକାଡ଼

କେନାଲ

ଆଲଗ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App