भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

< previous12Next >

ଘଣ୍ଟା

ଘାଣ୍ଟା

ଘନନୀଳ

ଘାଟୀନୀଲାପ୍

ଘର

ଲୋନ୍

ଘର ଛପର କରିବା

ଲୋନ୍‌ୱେ’ସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଭୀମ ଘର ଛପର କରୁଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଭୀମାଲ୍ ଲୋନ୍ ୱେ’ସୋମିନ୍ଧେଣ୍ଡ

ଘରକୁଚାଲ

ଲୋନଦାୟ

ଘରେରହ

ଲୋନମାନ୍

ଘରୋଇ ଯୁଦ୍ଧ

ଲୋତ୍‌ଥାମାଇଦେଲ୍

ଘଷିବା

ନୋହିଁଙ୍କନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ଘଷି ଦିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକିଙ୍କ୍ ନୋହିଁକିମ୍

ଘା

ପୁଣ୍ଡ

ଘାସ କାଟିବା

ଗାଡ଼ କୋଇଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ସକାଳସକାଳ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ୱେରୱୋକ୍ ୱେରୱେକ୍ ଗାଡ଼୍ କୋଇଦାନୋଙ୍କ ଆନ୍ନାନ୍

ଘିମିରି

ଉର୍ବଗାଦ୍

ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା

ଗୁର୍ରାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋ ବାପା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରନ୍ତି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମା’ବାବାଲ୍ ଗୁର୍ରୀ ଥୋଣ୍ଡ

ଘୁଞ୍ଚିବା

ଗୁସ୍‌ସାନାଦ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପେ’ରକେ ଗୁସ୍‌ସାଟ୍

ଘୁମାଇବା

ଉଡ଼ପାନାଦ୍

ଘୁଷୁରୀ

ପାଦି

ଘୂରିବା

ତିଡ଼୍‌ୟାନାଦ୍‌ଗାଁ / ଉଡ଼୍‌ଡ଼ାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଲୋକାମ୍ ଉଡ଼ଡୋ ମିନ୍ଦି

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ

ଉର୍‌ଗାଲ

ଘୃଣା କରିବା

ଏର୍‌ନ୍ଦାୱାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୋତେ ଘୃଣାକରେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉଣ୍ଡ ନାକିଙ୍କ୍ ଏର୍‌ନ୍ଦୋଣ୍ଡ

ଘୋଡ଼ା

ଗୁର୍ରାମ

ଘୋଡ଼ାଚଢିବା

ଚାର୍ରାମ୍ ତାର୍ରାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଢିବି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନାଗୁର୍ରାମ୍ ତାର୍ରିଥାନ୍
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App