भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଚିପିବା

ଆଦ୍‌ମାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ଚିପିଦିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନା’କିଙ୍କ ଆଦ୍‌ମ୍ମିମ୍

ଚିପୁଡିବା

ପୀରାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଗାମୁଛା ଚିପୁଡାଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ସୀଲିପୀରା

ଚିମୁଟା

ଚିମୁଟା

ଚିମୁଟିବା

କିର୍‌ସାନାଦ୍

ଚିରା

ନାରାସ୍କ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଚିରାରୁ ରକ୍ତ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହୁଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାରାସ୍କି ନେ ନାଲା ନେତୁର ନାଡ୍‌ଦିତ

ଚିରିବା

ଈକାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କାଗଜ ଚିର ନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ସୀଟାକି ଈକ୍‌ମାଟ୍

ଚିଲ

ମାଲ୍‌ଶୂକାଡ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଚିଲଟି ଉପରକୁ ଉଡୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାଲ୍‌ଶୂକାଡ ପୋର୍‌ର ପା’ର ସୋମିନ୍ଧେ

ଚିହ୍ନିବା

ଏଞ୍ଛନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାହାର କର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପୋଟ୍‌କିଙ୍କ୍ ଏଞ୍ଚି ପେସ୍‌ପାଟ୍

ଚିହ୍ନେଇବା

ତୋ’ସିଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକିଙ୍ଗ୍ ତୋ ‘ସିମ୍

ଚୁକ୍ତି

ରାଜ୍‌ନାମ୍ / କାଇଲ୍‌ନାଦ୍

ଚୁମ୍ବକ

ଚୁମ୍ବକ୍

ଚୁରିବା

ଏକ୍କା ପାଚତ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମ୍ବଟିକୁ ଚୁରିଦିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାରକାତିଙ୍କ୍ ଏକ୍କା ପାଃସିମ୍

ଚୁଷିବା

ଉକାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବାଛୁରୀ ଚୁଷୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପେୟୟା ଉକାମିଦ୍ଧି

ଚୂନକଳା ଦେବା

ସୁନାରାଙ୍ଗ ୱାଟ୍‌ନାଦ୍

ଚୂନା

ଚୂନାମ

ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା

ଗୁଣ୍ଡାଲ୍ ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଚାଉଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନୂକା ଗୁଣ୍ଡାଲ୍ ତୁଙ୍ଗାନଦ୍

ଚୂଲି

ଅଜ୍ଜାଲ

ଚେରମୂଳ

ମାରାମାତ୍

ଚେଷ୍ଟା କରିବା

ଆଲସୁଖନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ତାତ୍‌ଥାନ୍ ସେଙ୍ଗା ଆଲ୍‌ସୂଡ଼ି

ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା

ୱାଡ଼ାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କଦଳୀଚୋପା ଛଡ଼େଇବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କେଡ଼ା ଟେଟ୍ଟି ୱାଡ଼ାନାଦ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App