भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଦାନ କରିବା

ଇଦାନାଦ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଏହି କଲମଟି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରିବି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଇ କଲତିଙ୍କ୍ ନାନ୍ନା ନା ଯୋକାତିଙ୍କ୍ ଈଥାନ୍

ଦାନ୍ତ

ପାଲ୍‌କ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପାଲ୍‌କିନେ କାସ୍‌ସାନାଦ୍

ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବା

ପାଲ୍ଲ କୋରକାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉଣ୍ଡ ପାଲ୍ଲୁ କୋରକେ ମିନ୍ଦେଣ୍ଡ୍

ଦାନ୍ତମାଢି

ଆଦିୟା

ଦାନ୍ତମୂଳ

ପାଲକମଦଲ

ଦିଆସିଲ୍

କିସ୍‌ପେଟ

ଦିନ ଆସିଲା

ରୋ’ଜ୍‌କ୍ ୱାଡ଼୍‌ଥା

ଦିପାବଳୀ

ଦେୱେଲ ପାଣ୍ଡୁମ

ଦିପାବଳୀ

ଦେୱେଲ ପାଣ୍ଡୁମ

ଦୀପ

ଦୀପେମ୍

ଦୀପରୁଖା

ଦୀପେବିଡ଼ା

ଦୁଆରଟି ମେଲାରଖ

ଗୁମାମ୍ ତେରସ୍ ତା’ସା

ଦୁଃଖ

ଦୁଃଖାଂ

ଦୁଃଖିତ ହେବା

ଆଲ୍‌ପିନ୍ ମାନ୍ଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ତା’ର ମା’ ନଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼୍ ଦୁଃଖିତ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉନ୍ ୟାଓ୍ୱା ଇଲ୍ଓ୍ୱାଙ୍କ୍ ଉଣ୍ଡ ଗାଟ୍ଟି ଆଲପିନ୍ ମିନ୍ଦେଣ୍ଡ

ଦୁର୍ଗ

ବାଟ୍ଟ

ଦୁର୍ଗାପୂଜା

ଦୁର୍ଗାପୂଜା

ଦୁର୍ଗାପୂଜା

ଦୁର୍ଗାପୂଜା

ଦୁଷ୍ଟ

ୱିସ୍‌ସା

ଦୁ୍ର୍ଭାଗ୍ୟ

ପୂନ୍ନେମ୍ ଇଲ୍‌ୱଣ୍ଡ

ଦୂଆରରେ ତାଲା ଦିଅ

ଗୁମ୍ମାତାଗ୍ କାପ୍ ୱାଟ୍ / ହାରଦାଗ୍ ତାଲାମ୍ ୱାଟ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App