भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର

ଦୂରାଟ୍ ମେଟ୍ଟା ନିୟ୍‌ମ୍

ଦୂର୍ବଳ

ଲାୱଇଲ୍ଲି

ଦୃଢ

ଦୃର୍ସ୍

ଦୃଶ୍ୟ

ମେନ୍ତପରୟ / ମେନ୍ତପଡ଼ୟ

ଦୃଶ୍ୟ ହେବା

ତୋ’ନ୍ଦାନଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୁଲ୍ଲୁ ୱେଲା ମେନ୍ତା ଏର୍‌ଡ଼ାଲ୍ ତୋନ୍ଦୀତ୍

ଦେଖା କରିବା

ମୋକମ୍ ତୋପ୍‌ସାନାଦ୍ / କାଇଲାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପ୍ରତିଦିନ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ରୋଜ୍ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୋକମ୍ ତୋପ୍‌ସାନାଦ୍ ତୋପ୍‌ସିକା

ଦେଖାଇବା

ତୋହଥାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଖ’ ଏବଂ ‘ଜ’ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଦେଖାଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଖ’ ନ୍ତୁ ‘ଜ’ ରା’ସ୍‌ତି ଲେକାତିଙ୍କ୍ ତୋହ ମୂଟ୍

ଦେଖିବା

ଉଡ଼ାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ତିଙ୍କ୍ ଉଡ଼ାଟ୍

ଦେଢଶୁର

ଦେରୟା ପୟେ

ଦେବା

ଇଦାନାଦ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମକୁ ସାର୍ ବହି ଦେବେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମା’କିଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ପୁସ୍ତାକ୍ ଇଥୋଣ୍ଡ

ଦେବୀ

ଦେୱା / ୟାୟୁ / ଦେଉଡ଼ୁ

ଦେଶ ସେବା କରିବା

ଦେଶେତ୍ ସେୱାତୁଙ୍ଗାଟ୍

ଦେହ

ଶରୀର / ହୋଲ୍ / ମେ’ନ୍ଦୁଲ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଦେହ ସାରା ବଥା ହେଉଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ହୋଲ/ମେ’ନ୍ଦୁଲ୍ ସାର୍‌ରେ ନୋପ୍ ଆସୋମିନ୍ଦେ

ଦେହରେ ଜାମାରଖ

ମେନ୍ତୁଲତା (କୁସାମ / ସକ୍କାତା’ସା)

ଦୋକାନ

ଦୁକାନ

ଦୋଳୀ

ଉଙ୍ଗାନାଦ୍

ଦୋଳୀ

ଉଙ୍ଗାନାଦ୍

ଦୋଷଦେଇ କହିବା

ନିଃଟୁଡ଼ କିୟ୍‌ନାଦ୍

ଦୋଷଦେଇ କହିବା

ତାପ୍ ମେତ୍‌ତି କେତ୍‌ଥ ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୋଷଦେଇ କହିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉନ୍ ପୋରରୁ ତାପ ମେତ୍‌ତି କେତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ୍

ଦୋଷୀ

ତାପ୍ / ଦୋସ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App