भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ପୋତାଶ୍ରୟ

କେୱେନ୍ ପର୍‌ୟି

ପୋତିବା

ମାଣ୍ଡୁଲତାଗା ମିସ୍‌ସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପେତେଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମାଣ୍ଡୁ୍ଲ୍‌ତାଗ୍ ମିସ୍‌ସା୍ଟ୍

ପୋତିବା

ମାଣ୍ଡୁଲତାଗ୍ ମିସ୍‌ନାଦ୍

ପ୍ୟାଣ୍ଟ

ସେଡ଼
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ସେଡ଼୍ କେର୍‌ଦିକା

ପ୍ରକାଶ କଲା

କେତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପୂର୍ବକଥା ପ୍ରକାଶ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୁନେଟ୍ ଗୋଟ୍ କେତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ପ୍ରକୃତି

ଆସଲି

ପ୍ରଣାଳୀ

ଉପାମ୍ / ଭାକାମ୍

ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା

ମା’ଟା ତା’ ସବାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ମା’ଟା ତାସୋମିନ୍ଦେନ୍ ସାର୍‌ରେ ଦାମ୍‌କେ

ପ୍ରତିତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ଔଷଧ ଖାଅ

ଜାମ୍ ମୁଡୁ ଘାଣ୍ଟାନ୍ ମାତ୍ରା ମାତ୍ ତିନ୍

ପ୍ରତିବାଦ୍ କରିବା

ମା’ଟାୱିଡ଼ସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ୍ କରିଦେଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ବିଷେୟତିଙ୍କ ମା’ଟା ୱିଡ୍‌ସିତ୍‌ଥାନ୍

ପ୍ରତିମା

ଆଦେଲବ୍ୟାନ

ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ସାର୍‌ରେ ଦାମ୍‌କେ

ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା

ଭାଗାମ୍ ଆଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମସ୍ତେ ଭାଗନିଅ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଭାଗାମ୍ ତା ସାର୍‌ରି ତୋର୍ ଭାଗ୍ ଅୟ ମୁଟ୍

ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ପଲେସ୍ ବିଭାଗ

ପ୍ରଥମ

ତଲ୍ଲ

ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ

ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ

ପ୍ରବେଶ

ନେଙ୍ଗନାଦ୍

ପ୍ରୟୋଗ କରିବା

ଦାନ୍ ତୋଡ଼ / ଆଦିନ୍ ତୋଡ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମାରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ୱାଡ଼୍‌ସାନ ସେଙ୍ଗା ଡୁଡତି / ଦାନତୋଡ଼ ୱାଡ଼୍‌ସ୍‌ଥଣ୍ଡ

ପ୍ରଲେପ

ତୋମାନାଦ୍

ପ୍ରଶସ୍ତ

ଗାଲ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App