भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ବଢିବା

ପେର୍‌ସ୍‌ନାଦ୍

ବଢାଇବା

ପେର୍‌ସ୍ୱାନାଦ୍

ବଦଳିବା

ମା’ର୍‌ସ୍‌ନାଦ୍

ବର୍ଷିବା

ୱାନାୱାଦାନାଦ୍

ବଳିବା

ଉତ୍‌ନାଦ୍ / ମିଗ୍‌ଲାନାଦ୍

ବହୁତ

ନାର୍‌ଗେ

ବନ୍ଦୀ

କାୟଦି

ବର

କୋକାଣ୍ଡ

ବଣିଆ

ମେଟା ଗୋଲ୍ଲା

ବଣ ଜଙ୍ଗଲ

ମାଡ଼ମେଟା

ବଡ଼ଦିନ

ବେରୟାଦିନାକ୍

ବର

ପେଣ୍ଡୁଲ ପେକାଲ / କୋକୋଣ୍ଡ

ବଳଦ

କଅନ୍ଦା

ବତକ

ବାକ

ବନ ଦେବତା

ଗୁପାଟ ଦେଉଡ଼

ବଣ

ଗୁପ୍ପା

ବନ୍ଦର

ଡେମ୍

ବନ୍ଧୁକ ମାରିବା

ତୁ ପାଇ ପୋଡ଼ସ ନାଦ୍

ବନ୍ୟା

ଉନା ମହୁତାନାଦ

ବାକ୍ୟ

ଅର୍‌ରୋଟ୍‌ଗୋଟ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଲେଙ୍ଗ୍ ୱାଟି ଅର୍‌ଗୋଟ୍ ରା’ସାଟ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App