भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ବାଘ

ଡୁୱୁ

ବାଘୁଣୀ

ଡାଡ଼ାଡୁୱୁ

ବାତ୍ୟା

ଗାଲ ମୁଷୁଡ଼୍

ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ

ଗାଲ ମାଳାନାଦ

ବାଳକ

ପେକା

ବାଳିକା

ପିକ୍କି

ବାରିକ

ତାଲ୍ଲା କରିୟାନୋଣ୍ଡ

ବାଜେ କଥା କହନା

ନିର୍‌କ୍ ଇଳ୍‌ୱା ମାଟା କେଲ୍‌ମା

ବାଜି ମାରିବା

ପାଇଆଦ୍‌ନାଦ୍

ବାଟ ଦେଖାଇବା

ଆର୍‌ତୋତାନାଦ୍

ବାନ୍ତି କରିବା

ପୋର୍‌ସ୍‌ନାଦ୍

ବାହାର କରିବା

ପେପ୍ପାନାଦ୍

ବାସିବା

ଗାବ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କାଲିର ଭାତ ଆଜି ବାସି ହୋଇଗଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନିନ୍ନେଟ୍ ଦୋଡ଼ା ନେଣ୍ଡ୍ ଗାଦ୍ ପୋଇତ୍‌ଥା

ବୀଣା ବାଦକ

ଡୁମିର୍‌ ପେଞ୍ଚନାଦ୍

ବିଳମ୍ବ

ଜେଇ

ବିକିବା

ୱାମ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କ୍ଷୀର ବିକାଳି ସବୁଦିନ ଆମଘରେ ଆସନ୍ତି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପା’ଲ ୱାମ୍ମାନୋଣ୍ଡ ସାର୍‌ରେ ଦିନା ମା’ଲୋନ୍ ୱାଥୋଣ୍ଡ

ବିବାହ କରିବା

ପେଣ୍ଡୁଲ୍‌ ଜିଦ୍‍ନାଦ୍

ବିବାହିତ

ପେଣ୍ଡୁଲ୍‌ଆତ୍ ଥୋଣ୍ଡ

ବିଜୟ

ଜିଡ଼ନାଦ୍

ବିନୟୀ

ସାୱାଲ / ନା’ମେଲ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App