भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ବେପାରୀ

ୱେପାରାମ୍

ବେମାର

ରୋଗିନ୍ ଆତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ବେହେଲା

ଡୁମ୍‌ମିର

ବୁଟ

ଟୋକଲ୍‌ନର୍‌ଫୁକ୍ / ବୁଟି

ବୁଣିବା

ଆଲ୍ଲନାଦ୍

ବୁଡ଼ିଯିବା

ମୁଡ଼ଙ୍ଗାନାଦ୍

ବୁଡ଼ିବା

ମୁଡ଼୍‌ଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପିଲାଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପିଲ୍ଲ ଏର୍‌ଦ୍ ମୁଡ଼ାଙ୍ଗଥା

ବୁଣିବା

ୱୀତାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଲୋକଟି ଧାନ ବୁଣୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାନେୟ୍ ୱାଞ୍ଜି ୱୀତୋ ମିନ୍ଦେଣ୍ଡ

ବୁଝିବା

ପୁନ୍ଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଭଲ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ ନେଲ୍ଲା ପୁଦ୍ଦାପାର୍ ୱୋନ୍

ବୃଦ୍ଧା

ଡୋକ୍ରାଲ୍

ବୋମା

ବାମ୍

ବୋମାମାଡ଼

ବାସ୍ ଦେବ୍‌ବା

ବୋକା

ବାକୱା

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାଂ

ବୋଲର

ତବାଲଏସ ସମାନ

ବୋହୁ

ଖୋଡ଼ୟଡ଼

ବ୍ୟବହାର

ତୁଙ୍ଗନାଦ୍

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

ବେ’ନଣ୍ଡ ଓଣ୍ଡ

ବ୍ୟକ୍ତି

ନାରୁନ୍, ମାନେଇ

ବ୍ୟାଟସ୍‌ମ୍ୟାନ୍

ବ୍ୟାଟଇତାନେଣ୍ଡ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App