भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ବାଟିବା

ନୋର୍‌ରାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟି ଦିଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମିର୍‌ୟାକ୍ ନୋରୀମୁଟ୍

ବାଜିବା

ତାଗ୍‌ଲାନାଦ୍‌
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗଛରେ ବାଜିଗଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୋଟାଡ୍ ଆଞ୍ଜ ଆଞ୍ଜୋ ସାଟ୍‌କେ ମା’ରାତା ତାଗାଲ୍‌ତ୍‌ଥା

ବିନୟୀ

ସାୱଲ୍ / ନେମ୍‌ଲା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମାଲା ଭାରି ବିନୟୀ ପିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାଲାଲ୍ ଗାଟ୍ଟି ସାୱାଲ୍ ପୋକାଲ୍

ବ୍ୟାକୁଳହେବା

ଦନ୍ଦା ପୋଇତାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଳେଇଗଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ଦନ୍ଦା ପୋଇସ୍ ମିର୍‌ତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ବିଳମ୍ବ

ଜେଇ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ଜେଇ ୱାତ୍‌ଥାନ୍

ବିରକ୍ତ କରିବା

ସିସ୍‌ସା ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ନାକିଙ୍କ୍ ସିସ୍‌ସା ତୁଙ୍ଗତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ବିବାହ କରିବା

ପେଣ୍ଡୁଲ କିୟାନାଦ୍

ବର୍ଷାତି

ୱାନାକୁସାତ୍

ବାକ୍ୟ

ଅର୍‌ରୋଟ୍‌ଗୋଟ୍

ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର

ଆ’ଟାୱାନ୍ନେ

ବାଲି

ଉସ୍‌କ୍କା

ବହିପଢି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖ

ପୁସ୍ତାମ୍ ସାଦ୍‌ୱି / କାରୟି ତାଲ୍‌ପ୍ ଘୋଟରାସା

ବଗ

କୋଙ୍ଗା

ବତକ

ବା’କୋ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବତକ ପାଣିରେ ପହଁରେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ବା’ତକା ଏର୍‌ଦାଗ୍‌ଇନ୍ନା କାର୍‌ସିତ୍

ବାର୍‌ସି

ବା’ଡ଼୍‌ସି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବାରସିରେ ପଠା ଗଞ୍ଚିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ବାଡ଼ସିତେ ବାଲ୍ଲା ଏକ୍କାନାଦ୍

ବେକ

ଗୁଡ଼ଙ୍ଗା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବଗର ବେକ ବଙ୍କା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କୋଙ୍ଗାତ୍ ଗୁଡ଼ଙ୍ଗା ୱାଙ୍କତ୍‌ଥା

ବହି ପଢ, ପାଠ ଲେଖ

ପୁସ୍ତାମ୍ ସାଦ୍‌ୱାଟ୍, ସାଦ୍‍ୱିରା ସାଟ୍

ବଇଁଶୀ ବଜାଅ

ଓଷୋଡ଼୍‌ଉଦା

ବାଜାବଜା, ଗୀତ ଗା

ବାଜୀପେଞ୍ଚା ପା’ଟା ପା’ରା

ବଣ ମହୁଚାଖ

ଗୁପ୍ପାତ୍‌ଫେରୀ / ଉର୍‌ୱେନା’ଖା

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App