भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ମସ୍ତିଷ୍କ

ମେଦ୍ଦ୍ୱର୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାୟାବ୍ ମେଦ୍ଦ୍ୱର୍‌ମିନ୍ତେ

ମହଙ୍ଗା

ଏକୱା / ଗନାର୍‌ଗେ

ମହମବତି

ମହମଦିପମ୍

ମହରମ

ହୋଲି ପାଣ୍ଡମ୍

ମହାଦେଶ

ବେଡ଼ୟା ଦେଶେମ

ମହାଦେଶ

ବେଡ଼ୟାଦେଶେମ୍

ମହାନଦୀ

ମହାନଦୀ

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମ୍

ମହାମାରୀ

ଡେସ୍

ମହାଳୟା

ମହାଳୟା

ମହାଶୟ

ବେରୟୋଣ୍ଡ

ମହାଶୟା

ବେରୟାଦ୍

ମହାସାଗର

ବେଡ଼ୟା ଚାଦାର

ମହାସାଗର

ବେଡ଼ୟା, ବାଜାର

ମହୁ

ଉରୱି

ମାଁ

ୟାୟ

ମାଆ

ୟାୟ

ମାଇଁ

ପୋୟେ

ମାଗିବା

ତା’ଲ୍‌କ୍‌ନାଦ୍ / ତାଲ୍ ପାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ କଲମଟି ମାଗିଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନନା କଲମ ତାଲାପ୍‌ତ୍‌ଥା

ମାଗିବା

ତା’ଲ୍‌ପନାଦ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App