भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ମାଛ କଣ୍ଟା

କୀକେ କୋୟେ

ମାଛରଙ୍କା

କିର୍‌କାଡ଼
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମାଛରଙ୍କା ପାଣିରେ ମାଛ ଧରୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କିର୍‌କାଡ଼ ଏର୍‌ଦା କୀକେ ପୋଇସୋମିନ୍ଦା

ମାଜିବା

ଗିନ୍ନେ ନୋଃ ଅଙ୍କନାଦ୍

ମାଟି

ମାଣ୍ଡୁଲ

ମାଟିଆ

ମାଣ୍ଡୁଲ୍‌ରାଙ୍ଗ୍

ମାଣ୍ଡିଆ

ଘର୍‌ରା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଭଲ ଲାଗେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଘର୍‌ରା ଯାୱା ସାୟ ମିଙ୍ଗିତ୍

ମାତୃଭାଷା

ପୁଟ୍ଟଗୋଟ୍ଟ

ମାତ୍ରା

ମାତ୍ରା

ମାନଚିତ୍ରଟି ଖୋଲ

ମାନ୍‌ଚିତ୍ରା (ଦେଶେ ଚିନ୍ନେ) ତୀସା

ମାନବଧର୍ମ

ମନବଃଧର୍ମାଂ

ମାନିନେବା

କେଞ୍ଜନାଦ୍

ମାମୁଁ

ମାମାଁ

ମାମୁଘର

ମାମାନଲୋନ

ମାଲକାନଗିରି ବସ୍ ଧର

ମା‌ଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରିତ ବାସ୍ ପୋଇମ୍

ମାଲିସ

ତମାନାଦ

ମାଳତୀ

ଦୋ’ପା ପୁଙ୍ଗାର୍

ମାଂସ

ଆଭଙ୍ଗ

ମାଂସକୁ ଟିକି ଟିକି କରିକାଟ

ଅଉଙ୍ଗି ସୁଦୁସୁଦୁ କିସ୍ କଈମୁଟ୍

ମିଛ

ବୋଲ୍‌ନାଦ୍

ମିଛ କହ ନାହିଁ

ବୋଲ୍ ମାଟ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App