भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ମିଠା

ତୀ’ପା /ମିଙ୍ଗଥା

ମିଥ୍ୟା

ବୋଲ୍‌ନାଦ୍

ମିନତି କରିବା

ବାସ୍‌ମି’ଲ୍‌ନାଦ୍

ମିଳିମିଶି କାମ କର

କାଲସ୍ ମିଲ୍‌ସ୍ ପାଡ଼ଇ ତୁଙ୍ଗାଟ୍

ମିଶିବା

କାୟଲାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗାଙ୍ଗା ନୁ ଯମୁନାଟ୍ ଏର୍ କାୟ୍‌ଲତଥା

ମିଶିଯିବା

କାୟଲ୍‌ନାଦ୍

ମୁଁ ଅଚେତା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି

ନାନ୍ ଚିମ୍‌କ ଆର୍‌ସ୍ ରାଲତ୍‌ଥାନ୍

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି

ନାନ୍ ନିଙ୍କଙ୍ଗ୍ ଉଡ଼ିସାର ଦା ଆଛଆଦ୍‌ଥାନ୍

ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖିବି

ନାନ୍ ଇଦ୍ ମାଟା ଉଡୁତାନ୍

ମୁଁ କ’ଣ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଯିବି

ନାନ୍ ବା’ତ ଡାକ୍ତଡାରିଙ୍ଗ୍ କାର୍‌ଙ୍ଗିଥାନ୍

ମୁଁ କାମଟି ଦେଖୁଛି

ନାନ୍ ପାଡ଼ାଇଁ ଉଡ଼୍ ମିନ୍ତେନ୍

ମୁଁ କୋଡିଏ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଗଲି

ନାନ୍ନା ଇର୍‌ୱେୟ ଫୁଟ୍ ପ୍ର୍‌ରୋନୁଚ୍ଚ୍ ରା’ଲଥାନ୍

ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲମ ପାଇଛି

ନାକ୍ ଅର୍‌ରୋଟ୍ କଲମ୍ ଧରକ୍‌ଥା

ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖୋଳାଇବି

ନାନ୍ ଅଣ୍ଡୟ ନୂଈ ଡେୱିଥାନ୍

ମୁଁ ଘରଟି ଭଡ଼ାରେ ନେବି

ନାନ୍ ଲୋଣ୍ଡ ବାଡଗିତେ ଅ’ଦା’ନ୍

ମୁଁ ଚୋର ମାନଙ୍କ ହାବୁଡେ ପଡ଼ିଲି

ନାନ୍ ଡୋଙ୍ଗୁଲୀର୍ କାଇଦୀ ଦର୍‌କତ୍‌ଥାନ୍

ମୁଁ ଡୁଳାଇ ପଡ଼ିଲି

ନାନ୍ କ ଇସ୍ ଡିଗ୍’ତି ଥାନ୍

ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲି

ନାନ୍‌ଅଙ୍କୁ ତୀ’ ସିତ୍‌ତାନ୍

ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେବି

ନାନ୍ ନିକିଙ୍ଗ୍ ଲୋଣ୍ଡ ଅଥାନ୍

ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି

ନାନ୍ ଦୁକାନ୍ ତେରଦ୍‌ଥାନ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App