भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଛି

ନାନ୍ ଡଙ୍କା ନିଣ୍ଡ୍ ତିପ୍‌ଥାନ୍

ମୁଁ ମାସକର ଛୁଟି ପାଇଛି

ନାକ୍ ଲେଞ୍ଜ ଛୁଟୀଧରକ୍‌ଥା

ମୁକ୍ତ କରିବା

ସାୟାତୁଙ୍ଗାନାଦ୍ / ଭାଗ୍ ଆଦା ନାଦ୍

ମୁକ୍ତ କରିବା

ସାୟା ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତିଦେଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନାଇକ୍ଂ ସାୟା ତୁଙ୍ଗତ୍‌ଥାନ୍

ମୁକ୍ତି

ୱିୟାନାଦ୍

ମୁଖ

ବା’ତ୍ ପୁନ୍‌ୱନ୍

ମୁଣ୍ଡ

ଆଲ୍ଲା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାୟାଗ୍ ତାଲ୍ଲା ମିନ୍ତେ

ମୁଣ୍ଡ

ପାଲ୍ଲା

ମୁଣ୍ଡ କିଣିବା

ତାଲା ଆସାନାଦ

ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା

ସେମ୍ପାକୋୟେ

ମୁଣ୍ଡବୁଲା

ତାଲ୍ଲାନୋପ

ମୁଦିଟି ପିନ୍ଧି ଦେଖ

ମୁଦ୍ କେର୍‌ସ ଉଡ଼ା

ମୁରୁକି ହସିବା

ମୁସ୍ ମୁସ୍ କାୱଦ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୁରୁକି ହସିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ମୁସ୍ ମୁସ୍ କା ୱତ୍ ଥୋଣ୍ଡ (ପୁ) ଆଦ୍ ମୁଷ ମୁସ୍ କାୱତ୍‌ଥା (ସ୍ତ୍ରୀ)

ମୁହଁ

ମୋକ୍କମ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋର ମୁହଁ ଖରାପ୍
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନା ମୋକ୍କମ ପୀନ୍ଦୋ

ମୁହଁ

ମକମ

ମୁଁହଁ ଶୁଖାଇବା

ମକମ୍ ୱାସତା

ମୁଁହରେ ଓଢଣା ଦିଅ

ମକ୍ମତା କୋକାଡ଼୍ ମୁସ୍‌ସା

ମୂଖ୍ୟ

ବେଡୟା

ମୂର୍ଖ

ବା’ତ୍‌ପୁନ୍‌ୱୋଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଲକା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଲାକାଲ୍ ଅର୍ରୋଣ୍ଡ ବା’ତ୍‌ପୁନ୍‌ୱୋଣ୍ଡ

ମୂର୍ଚ୍ଛାଯିବା

ସିମ୍‌କ ଆର୍‌ଦାନାଦ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App