भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ

ବୋର୍‌ପେ କିୟନାଦ୍

ମୂଳ

ମୋଦେଲ୍

ମୂଷା

ଉପ୍ପେ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୂଷାଟିକୁ ବିଲେ ଧରିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉପ୍ପିତୀଙ୍କ୍ ୱେର୍‌କାଡ଼ ପୋଇତଥା

ମୃତ

ଡଲ୍ଲତ୍‌ତାଦ୍

ମୃତ୍ୟୁ

ଡଲ୍‌ନାଦ୍

ମୃଦଙ୍ଗ

ବା’ଜେ

ମେଣ୍ଢା

ପତ୍ରମେଣ୍ଢା

ମେଣ୍ଢୀ

ଡାଡାମେଣ୍ଢା

ମେରୁଦଣ୍ଡ

ମୁର୍‌ଷ ଭୂଲା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୁର୍‌ଷ୍ ଭୂଲା ଉର୍‌ଙ୍ଗଥା

ମେରୁଦଣ୍ଡ

ମୁରସ ଭୂଲା

ମେଳା

ଜାତ୍‌ରା

ମୋ ଜିଭ ପୋଡୁଛି

ନା’ନାଲ୍‌ଜି କାରୱେମିନ୍ଦି

ମୋ ଡାକ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ

ନାନ୍ କାର୍‌ଙ୍ଗାନାଦ୍ ବେନ୍ କେଞ୍ଜର୍

ମୋ ବାପା

ନାଁ ବାବଲ୍ / ନାଁ ଇୟାଲ୍

ମୋଟା

ଭାଲସା / ମେନ୍ଧୁଲ

ମୋତେ ଡାକିଲେକି

ନାକିଙ୍ଗ୍ କାର୍‌ଙ୍କ୍ ତିନ୍‌ଇ

ମୋତେ ଫୋନ୍‌ରେ ଡାକିଲେକି

ନାକିଙ୍ଗ୍ ଫନ୍‌ଦେ’ କାର୍‌ଙ୍ଗତିନ୍‌ଇ

ମୌଖିକ

କେତ୍‌ନାଦ୍

ମୌସୁମୀ

ଉଷା

ମୌସୁମୀ

ଉଷା

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App