भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଶିଙ୍ଗା

ଆଳୁମ୍

ଶିମ୍ବ

ଶିକ୍‌ତି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଶିମ୍ବପୂଜାହେଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଶିକ୍ଲଡ୍ ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଆତ୍‌ଥା

ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର

ଶାଲ୍‌ଗାଦ୍

ଶୀତଳାଇବା

ଆରସ୍ପାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପେଜ ଥଣ୍ଡା କରିବା / ଶୀତଳାଇବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଜାୱା ଆର୍‌ପାନାଦ୍

ଶୁଆ

କେର୍‍ୟାତ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଶୁଆଟି ପିଞ୍ଜରାରେ ଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କେର୍ ୟାଡ୍ ତିରଦା ମିନ୍ଦେ

ଶୁଙ୍ଗିବା

ମୂସ୍କାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ବାସନା ଶୁଙ୍ଗିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗାବ୍ ସୂସ୍କାନାଦ୍

ଶୁଝିବା

ବାକ୍ ଦେହେ ଥାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଋତା ଶୁଝିଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ ବାକ୍ ଦେହେତ୍‌ଥାନ୍

ଶୁ୍ଣିବା

କେଞ୍ଜାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣିଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାଦୁ ଓନ୍ ଗୋଟ୍ କେଞ୍ଜତ୍‌ଥାନ୍

ଶେଷ

ମା’ରେଙ୍ଗ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଗାଙ୍ଗା ଦୌଢରେ ଶେଷରେ ଥିଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗାଙ୍ଗାଲ୍ ମିର୍‌ନା ମାରେଙ୍ଗ ମାତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଶୋଇବା

ଭଞ୍ଜନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଶିଶୁଟି ଶୋଇଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପିଲ୍ଲାକାୟା / ପାପାଲ୍ ଉଞ୍ଜତଥୋଣ଼୍

ଶୋଷଣ କରିବା

ବୋଲ୍ଲିସି ଅଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଇଂରେଜମାନେ ଶୋଷଣ କରିନେଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ତେଲ୍ଲା ଧୋରା ବୋଲ୍ଲିସି ଓତ୍‌ଥୋର୍

ଶ୍ମଶାନ

ୱିସକି

ଶ୍ରେଣୀ

ଭାଗ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App