भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ହିଂସା

ଇମ୍‌ସା

ହିସାବ କରିବା

ଲେକ୍କା ଓ୍ୱାଟାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ହିସାବ କଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ଲେକ୍କାଓ୍ୱାଟ୍‌ଥାନ୍

ହୀରା

ୱେନ୍ନେଭାଗ୍‌ରାମ୍

ହୁତପିଣ୍ଡ

ଗୁଣ୍ଡେରକାୟା

ହେଙ୍ଗୁ

ହିଙ୍ଗୱାମ୍

ହେନା

ରାପୀନ୍‌ପୁଙ୍ଗ୍

ହେବା

ଆ’ତା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଭଲ ପିଲାହେବି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ ମେନ୍ତା ପିଲ୍ଲାତୋନ୍ ଆ’ଥାନ୍

ହୋଲି

ରାଙ୍ଗାପାଣ୍ଡୁମ୍

ହ୍ରାସ କରିବା

ତେରସ୍ପାନାଦ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App