भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

< previous12Next >

ହଇରାଣ କରିବା

ତିପ୍ପା ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ନନ୍ଦହଇରାଣ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକିକ୍ ନାନ୍ଦାଲ ତିପ୍ପା ଇତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ହକମ କରିବା

ଆର୍‌ଜ୍ଜାନାଦ୍

ହଜାଇବା

ମା’ପ୍‌ନାଦ୍

ହତିଆର୍

କାଚେ ଗଡ଼ଲି

ହତ୍ୟା କରିବା

ଆୱକ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ପିଲ୍ଲାତଙ୍କ ଆୱକ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ହରାଇବା

ମାର୍‌ଙ୍ଗନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋ ମୁହି ହରେଇଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାମୁଦା ମାରଙ୍ଗଥାନ୍

ହରିଣ

ଲୁପ୍

ହଳଦୀ

ପାସ୍‌ପୁ / କାମ୍‌କା

ହଳଦୀଆ ରଙ୍ଗ

କାମ୍‌କାରଙ୍ଗ

ହସିବା

କାୱନାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାନ୍ନାଡ୍ ସାରରି ତୋର୍‌କୱିଦିକା

ହାଣ୍ଡି

କୁଣ୍ଡା

ହାତ

କାୟ

ହାତବାରିସି

କାଇଁବାଡ୍‌ତ୍

ହାତରକଥା

କାଇଦ୍‌ମାଟା

ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ

ମୋଣ୍ଡୁସେଡ୍

ହାରିବା

ପାରୱାନାଦ୍ / ଓତ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେମାନେ ଖେଳରେ ହାରିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓର୍ କାରାସାନା ଓଡତ୍‌ଥୋର

ହାର୍‌ମୋନିୟମ

ହାର୍‌ମନିଅମ

ହାଲିଆ ମାରିବା

ଆୟୱାନାଦ୍

ହାଲୁକା

ପାଇଙ୍ଗ୍

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App