भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

keep

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಪದಗುಚ್ಛ

ನುಡಿಗಟ್ಟು

 • (ಕಾಯಿದೆ, ವಾಗ್ದಾನ, ತನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ, ಕೌಲು, ಕರಾರು, ನಿಶ್ಚಿತ ಭೇಟಿ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಪಾಲಿಸು; ಅನುಸರಿಸು; ನಡೆಸು; ಗೌರವಿಸು: keep one’s word ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆ.
 • (ಹಬ್ಬ, ವ್ರತ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಮಾಡು; ನಡೆಸು; ನೆರವೇರಿಸು; ಆಚರಿಸು.
 • (ವ್ಯಕ್ತಿ, ದುರ್ಗ, ಪಟ್ಟಣ, ಹುಟ್‍ಬಾಲಿನ ಗೋಲು, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಕಾಯು; ಕಾಪಾಡು; ರಕ್ಷಿಸು; God keep you ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.
 • ನೋಡಿಕೊ; (ಒಂದರ) ಜವಾಬ್ದಾರಿವಹಿಸು: keep children ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊ.
 • (ವಶದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು) ಇರಿಸಿಕೊ; ಇಟ್ಟುಕೊ: you may keep the change ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು (ವಾಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ) ನೀನೇ ಇಟ್ಟುಕೊ.
 • (ಮನೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ – ಇಟ್ಟುಕೊ.
 • (ಅಂಗಡಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸು, ಇಟ್ಟುಕೊ; ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.
 • (ದಿನಚರಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪುಸ್ತಕ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸು, ಇಡು, ಇಟ್ಟಿರು.
 • (ಕುಟುಂಬ, ತಾನು, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಸಲಹು; ಹೊರೆ; ನೋಡಿಕೊ; ಪೋಷಿಸು; ಜೀವನೋಪಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು.
 • (ಹಸುಗಳು, ಜೇನುಹುಳು, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಸಾಕು; ಸಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊ: keep bees ಜೇನು ಸಾಕು.
 • (ಒಬ್ಬಾಕೆಯನ್ನು ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಉಪಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ, ರಖಾವ್‍ ಆಗಿ) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು; ಮಡಗಿಕೊಂಡಿರು.
 • (ಸರಕನ್ನು, ಮಾಲನ್ನು) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ – ಹೊಂದಿರು. ಇಟ್ಟಿರು: do you keep buttons ನೀವು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು (ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ) ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
 • ಉಳಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು; ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು; ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು.
 • (ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ) ಇಟ್ಟಿರು; ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರು.
 • ತಕ್ಕ ಯಾ ಸೂಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು: keep them happy ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು.
 • (ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ತನ್ನನ್ನೇ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ) ತಡೆ; ನಿರೋಧಿಸು; ತಡೆಹಿಡಿ: will keep you from going too fast ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
 • (ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ) ಹಿಡಿದಿಡು; ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸು: what kept you so long? ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಯಾವುದು ತಡೆದಿತ್ತು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿತ್ತು?
 • (ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ) ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿರು; ಬಳಸದೆ ಇಟ್ಟಿರು; ಕಾದಿರಿಸು; ಕಾದಿಡು: keep it for tomorrow ನಾಳೆಗೆ ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿರು.
 • ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರು; ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರು; ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ – ಇಟ್ಟಿರು: keep one’s $^1$counsel. ತನ್ನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡು; ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರು; ಬಾಯಿ ಬಿಡದಿರು; ಮೌನವಾಗಿರು.
 • (ದಾರಿ, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗು; ಬಿಡದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗು; ಹಿಡಿದಿರು; ಬಿಡದಿರು: he keeps his own course ಅವನು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ.
 • (ಹಾಸಿಗೆ, ಕೊಠಡಿ, ಮನೆ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಬಿಟ್ಟು ಬರದಿರು; (ಹಾಸಿಗೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೇ) ಇರು.
 • (ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಂಗಸ್ಥಳ, ನಿಂತ ನೆಲೆ, ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ) ಕದಲದಿರು; ಭದ್ರವಾಗಿರು; ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡದಿರು, ಬದಲಾಯಿಸದಿರು.
 • (ಒಂದು ನಿಯತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಇಡು; ಇರಿಸು: knives are kept in this drawer ಈ ಸೆಳೆಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.

keep

ನಾಮವಾಚಕ

ನುಡಿಗಟ್ಟು

for keeps (ಆಡುಮಾತು) ಸ್ಥಿರವಾಗಿ; ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ; ಖಾಯಂ ಆಗಿ; ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ.

 • (ಚರಿತ್ರೆ) ಕೋಟೆ; ದುರ್ಗ; ಕೋಟೆಯೊಳಗಣ ಗೋಪುರ, ಸೌಧ, ಮೊದಲಾದ ಸುಭದ್ರ ನೆಲೆ.
 • ಜೀವನೋಪಾಯ; ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಹುಲ್ಲು, ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತು; ಅನ್ನ: you don’t earn your keep ನಿನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
 • ವಶ; ಒಡೆತನ; ನಿಯಂತ್ರಣ; ಹತೋಟಿ: is in your keep ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.

keep-fit

ಗುಣವಾಚಕ

(ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಜನರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ.

keep-fit

ನಾಮವಾಚಕ

ದೇಹದ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು.

keepable

ಗುಣವಾಚಕ

 • ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ.
 • ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ.

keeper

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಪಾಲಕ; ಪೋಷಕ; ರಕ್ಷಕ: am I my brother’s keep? ನಾನೇನು ನನ್ನ ಸೋದರನ ಪಾಲಕನೇ?
 • (ವ್ರತ, ಕಾಯಿದೆ, ನಿಯಮ, ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಬ್ಬ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಪಾಲಿಸುವವನು; ಪಾಲಕ; ಆಚರಿಸುವವನು.
 • (ಸೆರೆಮನೆ, ಸೆರೆಯಾಳು, ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಟ್ಟಡ, ಭೂಮಿ, ಕಾಡು, ಮೊದಲಾದವುಗಳ) ಪಾಲಕ; ಕಾವಲುಗಾರ; ರಕ್ಷಕ; ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವವನು; ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು.
 • = gamekeeper.
 • (ಭೋಜನಶಾಲೆ, ಉಗ್ರಾಣ, ಅಂಗಡಿ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಇಟ್ಟಿರುವವನು; ನಡೆಸುವವನು; ಮಾಲೀಕ ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಜೇನು ಸಾಕಣೆಕಾರ; ಜೇನುಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವನು.
 • = wicket-keeper.
 • = goalkeeper.
 • (ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಾಚನಾಲಯ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಚಿತ್ರಶಾಲೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ) ಪಾಲಕ; ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ; ನಿರ್ವಾಹಕ.
 • ಒತ್ತುಂಗುರ; ತಡೆಯುಂಗುರ; ಕಾಪುಂಗುರ; ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ತೊಡುವ ಯಾ ತೊಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಗುರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಉಂಗುರ.
 • (ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಯೋಗ) ಹುಚ್ಚನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು.
 • (ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ ರಂಧ್ರವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇಡುವ) ಕಿವಿಯುಂಗುರ.
 • ಕೆಟ್ಟುಹೋಗದ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗದ ಹಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವು.
 • (ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ) ಆಯಸ್ಕಾಂತ ರಕ್ಷಕ; ಶಾಶ್ವತ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೆದುಕಬ್ಬಿಣದ ಯಾ ಉಕ್ಕಿನ ತುಂಡು.

keeping

ನಾಮವಾಚಕ

ನುಡಿಗಟ್ಟು

 • ವಶ; ಪೋಷಣೆ; ರಕ್ಷಣೆ; ಉಸ್ತುವಾರಿ; ಸುಫರ್ದು: left the baby in her keeping ಕೂಸನ್ನು ಆಕೆಯ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ.
 • (ವ್ರತ, ಹಬ್ಬ, ಕಾಯಿದೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ) ಆಚರಣೆ; ಪಾಲನೆ; ಅನುಷ್ಠಾನ.
 • ಇಡುವಿಕೆ; ಕಾಪಿಡುವಿಕೆ; ಕೂಡಿಡುವಿಕೆ; ಕಟ್ಟಿಡುವಿಕೆ; ಮುಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ, ಇಡುವುದು.
 • ಜೀವನೋಪಾಯ; ಜೀವನಾಧಾರ: provided good keeping for the destitutes ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ.
 • ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ, ಒಪ್ಪವಾದ, ಭದ್ರವಾದ, ಜೋಪಾನವಾದ, ಚೊಕ್ಕಟವಾದ – ಸ್ಥಿತಿ: the house is in good keeping ಮನೆಯು ಒಪ್ಪವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
 • (ಹಿಂದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಹೊಂದಿಕೆ; ಸಾಮರಸ್ಯ; ಅನುರೂಪತೆ; ಯಾವುದಕ್ಕೇ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು.

keepsake

ನಾಮವಾಚಕ

ನೆನಪಿನ ವಸ್ತು; ಅಭಿಜ್ಞಾನ; ಒಲವಿನ ಕುರುಹು; ಕೊಟ್ಟವರ ಕುರುಹಾಗಿ, ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು.

keeshond

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಚೀನಾದ ಚೌ ಜಾತಿಯ, ದೊಡ್ಡ ಪೊಮರೇನಿಯನ್‍ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ದಟ್ಟವಾದ ಗುಂಗುರು ಮೈಗೂದಲುಳ್ಳ ಒಂದು ನಾಯಿ. Figure: keeshond
 • ಅಂತಹ ನಾಯಿ ಜಾತಿ.

kef

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಭಂಗಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ) ಮತ್ತು; ಮಂಪರ.
 • ಆಲಸ್ಯಸುಖ; ಆಲಸ್ಯಾನಂದ; ಸೋಮಾರಿತನದ ಸುಖ, ಸುಖಾನುಭವ.
 • (ಮತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವಿಸುವ ಭಂಗಿ ಮೊದಲಾದ) ಮಾದಕ ವಸ್ತು.

keffiyeh

ನಾಮವಾಚಕ

(ಬೆಡುಇನ್‍ ತಂಡದ) ಅರಬರ ಕುಲಾವಿ, ತಲೆಮುಸುಕು.

kefir

ನಾಮವಾಚಕ

ಕೆಹರ್‍; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ, ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಿರುವ, ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‍ ಉಳ್ಳ ಮದ್ಯ.

keg

ನಾಮವಾಚಕ

ಕೆಗ್‍; (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ) (ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) (10 ಗ್ಯಾಲನ್‍ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಸುವ, ಯಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 30 ಗ್ಯಾಲನ್‍ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಸುವ) ಸಣ್ಣ ಪೀಪಾಯಿ; ಕಿರುಪೀಪಾಯಿ.

keg beer

ನಾಮವಾಚಕ

ಕೆಗ್‍ ಬಿಯರು; ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಬಿಯರು.

kegler

ನಾಮವಾಚಕ

(ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಕೆಗ್ಲರ್‍; ಸ್ಕಿಟಲ್ಸ್‍ ಯಾ ಅದರಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಟವಾಡುವವನು.

keister

ನಾಮವಾಚಕ

(ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) (ಅಶಿಷ್ಟ)

 • ತಿಕ; ಪಿರ್ರೆ; ಅಂಡು.
 • ಸೂಟ್‍ಕೇಸು, ಕೈಚೀಲ, ಮೊದಲಾದವು.

keloid

ನಾಮವಾಚಕ

ನಾರೂತಕ; ಗಾಯ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆದ ನಾರುನಾರಾದ ಊತಕ.

kelp

ನಾಮವಾಚಕ

ಕೆಲ್ಪ್‍:

 • ಕಡಲುಚೇಣಿ; ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಡಲ ಕಳೆಗಳು.
 • (ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ) (ಹಿಂದೆ ಸೋಡಿಯಮ್‍ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು, ಸಾಬೂನು, ಗಾಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್‍ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ) ಕಡಲ ಕಳೆ(ಸುಟ್ಟ) ಬೂದಿ.

kelpie

ನಾಮವಾಚಕ

(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‍) ಕೆಲ್ಪಿ:

 • (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿನೋದಪಡುವುದೆಂದೂ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ) ಜಲದೊಳಗಣ ಭೂತ; ಜಲಪಿಶಾಚಿ; ಕುದುರೆ ದೆವ್ವ.
 • ಹಿಂದೆ ಸ್ಕಾಟ್‍ಲೆಂಡಿನ ಕಾಲಿ (collie) ನಾಯಿಯಿಂದ ತಳಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಕುರಿಕಾಯುವ ನಾಯಿ.

kelson

ನಾಮವಾಚಕ

= keelson.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App