भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rabidness

ನಾಮವಾಚಕ

= rabidity.

rabies

ನಾಮವಾಚಕ

ರೇಬೀಸ್‍; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿದವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹುಚ್ಚು, ಸೆಳೆತ, ಜಲಭೀತಿ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಮಾರಕ ರೋಗ.

RAC

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

(United Kingdom ನಲ್ಲಿ)

 • Royal Automobile Club.
 • Royal Armoured Corps.

raccoon

ನಾಮವಾಚಕ

racoonನ ರೂಪಾಂತರ.

race

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

not in the race (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ) (ಅಶಿಷ್ಟ) ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವ.

 • ರಭಸದ ಒಳಪ್ರವಾಹ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಯಾ ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಿರು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವಾಹ: tide set with a strong race ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭರತ.
 • (ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಯೋಗ)
  1. (ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ) ಗತಿ; ಚಲನೆ.
  2. ಜೀವನದ, ಕಾಲದ ಗತಿ; ಕಾಲಗತಿ; ಆಯುಷ್ಯ: ere he had run half his race ಅವನ ಆಯುಷ್ಯದ ಅರ್ಧ ಸಹ ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನ.
 • (ಹೊಳೆಯಿಂದ ತೋಡಿದ ) ಕಾಲುವೆ; ಸ್ರೋತ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಪದಗಳಲ್ಲಿ ) mill-race ಗಿರಣಿಕಾಲುವೆ.
 • (ನೇಯ್ಗೆ) ಲಾಳಿಯು ಹರಿಯುವ ಗಾಡಿ, ವೆಜ್ಜ, ದಾರಿ, ಪಥ.
  1. ರೇಸು; ಓಟದ ಪಂದ್ಯ; (ಓಟಗಾರರು, ಕುದುರೆಗಳು, ಹಡಗು ಯಾ ದೋಣಿಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ) ಪಂಥದ ಓಟ; ಜೂಜು.
  2. (ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರ) ಮೇಲಾಟ; ಪಂದ್ಯ; ಪೈಪೋಟಿ; ಸ್ಪರ್ಧೆ.
 • (ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ) (ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಹಾಳಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ) ರೇಸುಗಳು; ಕುದುರೆ, ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಜೂಜುಗಳು.
 • ಬಾಲ್‍ಬೇರಿಂಗ್‍ ಯಾ ರೋಲರ್‍ ಬೇರಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಿರುವ ಎರಡು ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲೊಂದು.
 • (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ) ಕುರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ಓಣಿ, ಕಿರುದಾರಿ.

race

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

 • (ಕುದುರೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಜೂಜುಬಿಡು; ಜೂಜೋಡಿಸು: raced his cycle against a car ತನ್ನ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಾರಿನೊಡನೆ ಜೂಜು ಓಡಿಸಿದ.
 • (ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ವಸ್ತುವನ್ನು) ರಭಸದಿಂದ ಓಡಿಸು; ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು: raced the bill through the House ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ. raced me along at 6 miles an hour ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಮೈಲಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ.
 • (-ಒಡನೆ) ಪಂದ್ಯ ಓಡು; ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸು.
 • ವೇಗದಲ್ಲಿ (ಇತರರನ್ನು) ಮೀರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸು.

race

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

 • (ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಯಾ ಸಸ್ಯಗಳ)
  1. ಕುಲ; ಬುಡಕಟ್ಟು.
  2. ಸಂತತಿ; ಪೀಳಿಗೆ; ವಂಶ.
  3. (ಒಂದೇ ಮೂಲದವರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದವರ) ಸಂತತಿ; ಅನ್ವಯ; ಮನೆತನ; ಗೋತ್ರ; ಕುಟುಂಬ.
 • (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲದವೆಂದು ಭಾವಿತವಾದ) ಬುಡಕಟ್ಟು; ಕುಲ; ಬಣ; ರಾಷ್ಟ್ರ; ಜನಾಂಗ.
 • (ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು) ಮಾನವ ವಿಭಾಗ; ಜನಾಂಗ; ವರ್ಗ: the Mongolian race ಮಂಗೋಲಿಯನ್‍ ಜನಾಂಗ.
 • (ಜೀವಿಗಳ ಯಾವುದೇ) ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗ; ವರ್ಗ; ಕುಲ; ಜಾತಿ; ತಳಿ: the human race ಮಾನವ, ಮನುಷ್ಯ – ಕುಲ. the four-footed race ಚತುಷ್ಟಾದಿ ವರ್ಗ. the feathered race ಪಕ್ಷಿಜಾತಿ.
 • (ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳ) ಕುಲಸಂತತಿ; ಅನ್ವಯ: of noble race ಉದಾತ್ತ ಕುಲದ.
 • (ಸಾಮನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳವರ) ವರ್ಗ; ಕುಲ; ಸಮುದಾಯ: the race of poets ಕವಿಕುಲ. the race of dandies ಷೋಕಿಲಾಲ ವರ್ಗ.
 • ಜನಾಂಗೀಯತೆ; ಜನಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ ಯಾ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭಾವನೆ: discrimination based on race ಜನಾಂಗೀಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಾರತಮ್ಯ, ಭೇದಭಾವನೆ ಯಾ ವರ್ತನೆ.

race

ನಾಮವಾಚಕ

ಶುಂಠಿಯ ಬೇರು; ಶುಂಠಿ.

race ball

ನಾಮವಾಚಕ

ಕುದುರೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನರ್ತನಕೂಟ; ಪಂದ್ಯನರ್ತನ.

race meeting

ನಾಮವಾಚಕ

(ಒಂದು ಸ್ಥಳದ) ಕುದುರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ.

racecard

ನಾಮವಾಚಕ

ರೇಸ್‍ಕಾರ್ಡು; ರೇಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ವಿವರ); ರೇಸುಪಟ್ಟಿ.

racecourse

ನಾಮವಾಚಕ

ವೈಹಾಳಿ ಪಥ; ಕುದುರೆ ಪಂದ್ಯದ ಜಾಡು, ಓಣಿ, ಹಾದಿ.

racegoer

ನಾಮವಾಚಕ

ರೇಸುಗಾಮಿ; ಕುದುರೆ ರೇಸಿಗೆ (ಪದೇ ಪದೇ) ಹೋಗುವವ.

racehorse

ನಾಮವಾಚಕ

ಪಂದ್ಯದ, ಜೂಜಿನ – ಕುದುರೆ; ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಿ ತಯಾರುಮಾಡಿದ ಕುದುರೆ.

racemate

ನಾಮವಾಚಕ

(ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ) ರ್ಯಾಸಿಮೇಟ್‍:

 • ರಸೀಮಿಕ್‍ ಆಮ್ಲದ ಲವಣ ಯಾ ಎಸ್ಟರು.
 • ಯಾವುದೇ ದ್ಯುತಿಪಟು ಸಂಯುಕ್ತದ ಎಡಮುರಿ ಮತ್ತು ಬಲಮುರಿ ರೂಪಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣ.

raceme

ನಾಮವಾಚಕ

(ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ) ರಸೀಮ್‍; ಅಸೀಮಾಕ್ಷ; ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಸಮ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ತೊಟ್ಟುಗಳುಳ್ಳ ಹೂಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ.

racemic

ಗುಣವಾಚಕ

(ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ) ರೆಸಿಮಿಕ್‍; ರೆಸಿಮೀಯ; (ದ್ಯುತಿಪಟು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ವಾಮಭ್ರಾಮಕ (laevorotatory) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ರಾಮಕ (dextrorotatory) ರೂಪಗಳೆರಡೂ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ.

racemic acid

ನಾಮವಾಚಕ

(ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ) ರೆಸಿಮಿಕ್‍ ಆಮ್ಲ; ವಾಮಭ್ರಾಮಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಭ್ರಾಮಕ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್‍ ಆಮ್ಲಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾ ಅವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ.

racemization

ನಾಮವಾಚಕ

(ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ) ರೆಸಿಮೀಕರಣ; (ದ್ಯುತಿಪಟು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ರೆಸಿಮಿಕ್‍ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುವುದು ಯಾ ಮಾಡುವುದು.

racemize

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ರೆಸಿಮೀಕರಿಸು; (ದ್ಯುತಿಪಟು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು) ರೆಸಿಮಿಕ್‍ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿಸು. ರೆಸಿಮೀಭವಿಸು; ರೆಸಿಮಿಕ್‍ ಮಿಶ್ರಣವಾಗು.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App