भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

waist-high

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ

ಸೊಂಟದೆತ್ತರಕ್ಕೆ; ಸೊಂಟದವರೆಗೂ.

waistband

ನಾಮವಾಚಕ

= waist-belt.

waistcoat

ನಾಮವಾಚಕ

(ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ, ಕಾಲರು ಯಾ ತೋಳಿಲ್ಲದ) ಬಂಡಿ; ನಡುವಂಗಿ; ಸೊಂಟಕವಚ

waistline

ನಾಮವಾಚಕ

(ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ) ಸೊಂಟದ – ಸುತ್ತು, ಸುತ್ತಳತೆ; ಕಟಿಪ್ರಮಾಣ.

wait

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಪದಗುಚ್ಛ

 • ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿರು; ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು: he is waiting his opportunity ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. you must wait your turn ನೀನು ನಿನ್ನ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು. wait my convenience ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾದಿರು, ತಾಳು.
 • (ಊಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ) ಕಾದಿರು.

wait

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) (ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ)
  1. (ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಯೋಗ) ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್‍ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಬೀದಿಯ ಗಾಯಕರು.
  2. (ಚರಿತ್ರೆ) ಒಂದು ನಗರ ಯಾ ಪುರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಯಕ ವೃಂದ.
 • ಕಾಯುವಿಕೆ ಯಾ ಕಾದಿರುವ ಹೊತ್ತು, ವೇಳೆ, ಅವಧಿ: we had a long wait for the train ನಾವು ಆ ರೈಲಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
 • (ಶತ್ರುವಿಗಾಗಿ) ಹೊಂಚು – ಕಾಯುವುದು, ಹಾಕುವುದು: lie in wait for (ಶತ್ರುವಿಗಾಗಿ) ಹೊಂಚು ಕಾಯು, ಹಾಕು.

wait-a-bit

ನಾಮವಾಚಕ

(ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಕೊಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಗಳಿರುವ) ‘ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು’ ಗಿಡ; ‘ತುಸತಡೆ’ ಗಿಡ.

waiter

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಕಾಯು(ತ್ತಿರು)ವವನು; ಕಾದಿರುವವನು.
 • ಮಾಣಿ; ಪರಿಚಾರಕ; ಹೋಟೆಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾ ಭೋಜನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿತೀರ್ಥ ತಂದುಕೊಡುವುದು, ಊಬಡಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು.
 • ತಟ್ಟೆ; ಹರಿವಾಣ.

waiting

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾಲದ ಯಾ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆಯವರೆಗೂ) ಕಾಯುವುದು; ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು; ಕಾದಿರುವುದು.
 • ಸಮಯ – ಕಾಯುವುದು, ಸಾಧಿಸುವುದು.
 • (ಹೋಟೆಲು, ಭೋಜನ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾಣಿಯ ಕೆಲಸ; ಪರಿಚಾರಕನ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವುದು.
 • ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತೇ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು: no waiting of motor vehicles here ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು.
 • (ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ, ರಾಣಿಯ) ಪರಿಚರ್ಯೆ; ಪರಿಜನನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಯಾ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಅವಧಿ.

waiting game

ನಾಮವಾಚಕ

(ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಆಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವ) ಕಾಯುವ ಆಟ.

waiting-list

ನಾಮವಾಚಕ

(ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಯಾ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ) ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ.

waiting-room

ನಾಮವಾಚಕ

ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿ, ಕೋಣೆ; ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್‍ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿ, ಕೋಣೆ.

waitress

ನಾಮವಾಚಕ

ಪರಿಚಾರಿಕೆ; ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಭೋಜನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ತಂದು ಕೊಡುವುದು ಬಡಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವಳು.

waive

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

(ಹಕ್ಕು, ಅಧಿಕಾರ, ಅವಕಾಶ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮನವಿ, ಬೇಡಿಕೆ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಚಲಾಯಿಸದಿರು; ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು; ಬಳಸದಿರು; ವರ್ಜಿಸು.

waiver

ನಾಮವಾಚಕ

(ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ) (ಹಕ್ಕು, ಮನವಿ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ) ವರ್ಜನ; ತ್ಯಾಗ; ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಿಕೆ.

wake

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಪದಗುಚ್ಛ

be a wake-up (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸಿಲೆಂಡ್‍) (ಅನೌಪಚಾರಿಕ) ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವಾಗಿರು; ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು.

 • (ನಿದ್ರೆಯಿಂದ) ಎಬ್ಬಿಸು; ಎಚ್ಚರಿಸು; ಎಚ್ಚರಮಾಡು; ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು; ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು (ರೂಪಕವಾಗಿ ಸಹ): spring wakes all nature ವಸಂತವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. the shouting woke the echoes ಆ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. he woke up to the fact that he had been swindled ತಾನು ಮೋಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ, ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡ.
 • (ಜಡತೆ, ಮಾಂದ್ಯ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ)
  1. ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು; ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು.
  2. ಚುರುಕಾಗಿಸು; ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡು.
  3. ಅರಿಯುವಂತೆ, ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.
 • (ಸತ್ತವನನ್ನು, ಸತ್ತದ್ದನ್ನು) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸು; ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು.
 • (ಗದ್ದಲದಿಂದ, ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ) ಮೌನವನ್ನು, ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯನ್ನು – ಭಂಗಗೊಳಿಸು; ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎಬ್ಬಿಸು.

wake

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಚರಿತ್ರೆ) ಜಾಗರಣೋತ್ಸವ; ಚರ್ಚ್‍ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಾ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಜಾತ್ರೆ.
 • (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ) (ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ) ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ.
 • (ಹೆಣ ಹೂಳುವ ಮುನ್ನ ನಂಟರಿಷ್ಟರು ಮಾಡುವ)
  1. ಜಾಗರಣೆ; ಹೆಣಕಾಯುವಿಕೆ.
  2. ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಗೋಳಾಟ, ಹಲುಬಾಟ.

wake

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

in the wake of

 • (ಚಲಿಸುವ ಹಡಗಿನ) ಜಾಡು; ಚಲಿಸುವ ಹಡಗಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನೀರಿನ ಪಟ್ಟೆ.
 • (ಚಲಿಸುವ ವಿಮಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಿಂದಿನ) ಬಿರುಗಾಳಿ; ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾಯು.

wake-robin

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಏರಂ ಯಾ ಕೆಸವೆ ಗಿಡ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡು ಕೆಸವೆ ಸಸ್ಯ.
 • (ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಟ್ರಿಲಿಯಮ್‍ ಕುಲದ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ.

wakeful

ಗುಣವಾಚಕ

 • ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗದ; ನಿದ್ರಿಸಲಾರದ; ನಿದ್ರೆಬಾರದ.
 • (ರಾತ್ರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ; ನಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಕಳೆದ.
 • ಜಾಗರೂಕನಾದ; ಎಚ್ಚತ್ತ.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App