भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଅ‌ଇନା

ତାରାଗିଜ୍‌ନା

ଅନିଦ୍ରା

ଏର୍‌ଡିମାଡ୍‌ନା

ଅନୁମତି

ଆନଡେନ୍‍

ଅପରାଧ

ଏର୍‌ବାନାଂସା

ଅପବିତ୍ର

ଏର୍‌ମାରିଡ୍‍

ଅବିବାହିତା

ଏର୍‌ସିଡ଼୍‍ରୁଂନା

ଅମାର

ଗୁଲୁମି ସିଂ

ଅମାବାସ୍ୟା

ଆପାଞିଡ଼୍‍ଗାଇ

ଅରଖ

ପାରାକ୍‌କା

ଅଳିଆ

ଆଡ଼ିଲ୍‍

ଅଳ୍ପ

ଆସୁଇ

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର

ଞ୍ୟାନ୍‌ରାମାନ୍‌ଜି

ଅସୁସ୍ଥ

ଏର୍‌ସାମାଙ୍‍

ଅମାନ୍ୟ

ମାନେଡ଼୍‌ଡେ

ଅଠର

ତୟାଲ୍‍ (ମିଗ୍‌ଗାଲ୍ ତୁଡ଼ରୁ)

ଅଠାଇଶ

ବାଲ୍‌ତାମ୍‍ (ବକୁଡ଼ି ତାମ୍‌ଜି)

ଅଣତିରିଶ

ବାଲ୍‌ତିନ୍‍ (ବକୁଡ଼ି ତିନ୍‌ଜି)

ଅଠତିରିଶ

ୟାଲ୍‌ତାମ୍‍ (ବକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍‍ ତୁଡ଼୍‌ରୁ)

ଅଣଚାଳିଶ

ୟାଲ୍‌ତିନ୍‍ (ବକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍‍ ଗୁଲ୍‌ଜି)

ଅଠଚାଳିଶ

ଉଲ୍‌ତାମ୍‍ (ବାକୁଡ଼ି ତାମ୍‌ଜି)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App