भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଅଣଚାଷ

ଉଲ୍‌ତିନ୍‍ (ବାକୁଡ଼ି ତିନ୍‌ଜି)

ଅଠାବନ

ମଲ୍‌ତାମ୍‍ (ବାକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍ ତୁଡ଼୍‌ରୁ)

ଅଣଷଠି

ମଲ୍‌ତିନ (ବାକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍ ଗୁଲଜ)

ଅଠଷଠି

ତୁଲ୍‌ତାମ୍‍ (ୟାକୁଡ଼ି ତାମ୍‌ଜି)

ଅଣସ୍ତରୀ

ତୁଲ୍‌ତିନ୍‍ (ୟାକୁଡ଼ି ତିନ୍‌ଜି)

ଅଠସ୍ତର

ଗୁଲ୍‌ତାମ୍‍ (ୟାକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍ ତୁଡ଼ରୁ)

ଅଣାଅଶି

ଗୁଲ୍‌ତିନ୍‍ (ୟାକୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍ ଗୁଲ୍‌ଜି)

ଅଶି

ତାଲ୍‌ (ଉନ୍‌ଜି କୁଡ଼ି)

ଅଠାଶି

ତାଲ୍‌ତାମ୍‍ (ଉନ୍‌ଜି କୁଡ଼ି ତାମ୍‌ଜି)

ଅଣାନବେ

ତାଲ୍‌ତିନ୍‍ (ଉନ୍‌ଜି କୁଡ଼ି ତିନ୍‌ଜି)

ଅଠାନବେ

ତିଲ୍‌ତାମ୍‍ (ଉନ୍‌ଜି କୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍‍ ତୁଡ଼ରୁ)

ଅନେଶ୍ୱତ

ତିଲ୍‌ତିନ୍‍ (ଉନ୍‌ଜି କୁଡ଼ି ମିଗାଲ୍‍ ଗୁଲ୍‌ଜି)

ଅଣ୍ଡିରା ବିଲେଇ

ଅଙ୍ଗେରରାମ୍‍

ଅଣ୍ଡିରାପିଲା

ଅଙ୍ଗେର୍‌ସିଜ୍‍

ଅତିଥି

ଡୟଲ୍‌ମାର୍‍

ଅଦା

ସିଙ୍ଗେର୍‍

ଅନ୍ଧ

କାତୁ

ଅନ୍ଧାର

ଲୁଙୁଡ଼୍‍

ଅନାଥ

କୋଣ୍ଡ୍ରା

ଅ‌ଅଁଳା

ଏଙେର୍‍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App