भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Munda Sabdakosh

Academy of Tribal Languages and Culture, Govt. of Odisha

ଘଡଘଡି

ରିମଲ ଗାଳା ଗୁଳୁ

ଘନଘନ

ନେକତେ

ଘନନୀଳ

ପୁରେଏନୀଲ

ଘର

ଅୱାଆ

ଘରେ

ଅୱାଆରେ

ଘସି

ଗସଅ

ଘାଣ୍ଟିବା

ହୁଣ୍ଡା

ଘାସ

ତାସାଡ୍‍

ଘେରି

ବାକାର

ଘୋଟିବା

ପେରେଏ

ଘୋଡା

ସାଦ୍‍ମ

ଘୋଡାଇ

ତପା

ଘୋଷଣା

କାଜିୟେ

ଘୋଷାଡି

ଅର‍ ଅରତେ

ଘୋଷି

ଏତ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App