भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ପିଞ୍ଜରା

ଗାର୍‍ୱା

ପିଞ୍ଜରା

ସାଏଜାଂ

ପିଠା

ଲାଡ

ପିଠି

ଦୟା

ପିଠି

ଦୟା

ପିତ

ପିଇତି

ପିତଳ

ପିତେଲ୍‍

ପିତା

ମେଏର୍‍

ପିତାମାତା

ଏଙ୍ଗାଆପୁ

ପିମ୍ପୁଡ଼ି

ମୁଃଇ

ପିମ୍ପୁଡ଼ି

ମୁଇଃ

ପିମ୍ପୁଡ଼ି

ମୁଇଃ

ପୁଅ

କଆ ହନ୍‍

ପୁଟୁଳା

ପଳମ

ପୁଡ଼ିଆ

ପଳମ୍‍

ପୁତୁରା

ହମନ୍

ପୁତ୍ର

ହନ୍‌ସେଡ଼୍

ପୁନର୍ବିଚାର

ଅଃଣ୍ଡ ମିସେ ବିଚେର୍‍ /ଅଣ୍ଡଃ ମିସେଦ୍‍ଦୁନୁବ

ପୁରସ୍କାର

ସିର୍ପା

ପୁରା

ସାନାମ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App