भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಗಣ್ಯ

[ಗು] ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು (ಒಂದು ದಿವಸಂ ಉಪವಾಸಮಿರ್ದು ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಂಗಳಂ ಮಿಂದು: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೬ ವ); ಅಪಾರವಾದ (ಪಲ್ಲಂ ಸುಲಿದು ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥೋದಕಂಗಳಂ ಮಿಂದು ಮಂಗಳವಸದನಂಗೊಂಡು: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೪೬ ವ)

ಅಂಗದ

[ನಾ] ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ತೋಳಬಂದಿ (ಫಣಾಮಣಿಯುಂ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಅಂಗದಪ್ರಮುಖವಿಭೂಷಣಮುಂ ನಿಜಾಂಗರುಚಿಯೊಳ್ ಪೆಣೆದಿರೆ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೧೦)

ಅಂಗನಾಯಕ

[ನಾ] ಅಂಗದೇಶದ ದೊರೆ, ಕರ್ಣ (ಬೇಗಂ ಇಸು ವೈರಿಯನೀಗಳೆ ಕೊಂದಪೆಂ ರಸಾಂಬರಧರಣೀ ವಿಭಾಗದೊಳಗಾವೆಡೆವೊಕ್ಕೊಡಂ ಅಂಗನಾಯಕಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೦೩)

ಅಂಗನೃಪ

[ನಾ] ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ, ಕರ್ಣ (ಅಂದು ಭೋಂಕನೆ ಕಂಡಂ ಗಂಗಾಂಗನೆಯಂ ಕಾಣ್ಬವೊಲ್ ಅಂಗನೃಪಂ ಮುಂದೆ ನಿಂದ ಕೊಂತಿಯನಾಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೭೩)

ಅಗಪಡು

[ಕ್ರಿ] ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊ (ನರನೊಳ್ ಮುನ್ನ ಅಗಪಟ್ಟುದೊಂದೞಲೊಳಾಂ ಕೈಲಾಸಶೈಳೇಶನಂ ಪಿರಿದುಂ ಭಕ್ತಿಯೊಳರ್ಚಿಸುತ್ತುಮಿರೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೯೮)

ಅಂಗಮಹೀತಳ

[ನಾ] ಅಂಗದೇಶ (ಮಂಗಳವಱೆಗಳ್ ಶುಭವಚನಂಗಳ್ ಚಮರರುಹಂಗಳ್ ಆ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಂಗಳ್ ಅಮರ್ದೆಸೆಯೆ ಕರ್ಣಂಗೆ ಅಂಗಮಹೀತಳವಿಭೂತಿಯಂ ನೆಱೆಯಿತ್ತಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೮೪)

ಅಂಗಮಹೀಶ

[ನಾ] ಅಂಗರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಕರ್ಣ (ತನ್ನೀವಳವಿಂ ಪಾರ್ವಂಗಂ ಅಳಿಪಿ ಬೇಡಿದ ಪಾರ್ವಂಗಂ ಪಿರಿದನಿತ್ತಂ ಅಂಗಮಹೀಶಂ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೭೨)

ಅಂಗರಾಗ

[ನಾ] ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ (ಮಱುದೆವಸಂ ಲತಾಲಲಿತೆ ಕೀಚಕನಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನೊಂದು ಸೆಱೆಯೆನಿಪ ಅಂಗರಾಗಮಂ ಇಳೇಶ್ವರವಲ್ಲಭೆಯಟ್ಟಲ್ ಉಯ್ದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೭೩)

ಅಂಗರಾಗ

[ನಾ] ಸುಗಂಧ (ಲತಾಲಲಿತೆ ಕೀಚಕನಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನೊಂದು ಕೈಸೆಱೆಯೆನಿಪ ಅಂಗರಾಗಮಂ ಇಳೇಶ್ವರವಲ್ಲಭೆಯಟ್ಟಲ್ ಉಯ್ದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೭೩)

ಅಗರು

[ನಾ] ಸುಗಂಧ, ಸುಗಂಧದ ಮರ (ಅಗರುವ ಮೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚ ಸಿರಿಕಂಡದೊಳಗ್ಗಲಿಸಿತ್ತು ಬಸಂತಮಾಸದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೩೦)

ಅಗಲ

[ನಾ] ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಡ್ಡಳತೆ (ಅದರಗಲಮೊಂದು ಯೋಜನಂ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೨೭)

ಅಂಗಲತಾ

[ನಾ] ದೇಹವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ (ಅಂಗಲತಾಲಾಲಿತಸಾಂದ್ರ ಚಂದನರಸಂ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳ್ ಎಂಬೊಂದು ಪಂಬಲ ಬಂಬಲ್ಗೆಡೆಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಪಸದನಂ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪಿತಾ ಕಾಂತೆಯಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೭)

ಅಗಲಿತು

[ಗು] ವಿಶಾಲ (ಅದಱೊಳಗೆ ಕಪ್ಪುರವಳುಕಿನ ಜಗಲಿ ಅಗಲತಾಗಿ ಸಮೆದು ಚಂದನದೆಳದಳಿರ್ಗಳಂ ಪಾಸಿ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೬ ವ); [ನಾ] ವಿಸ್ತಾರ (ಪುಸಿ ನಸುವಂಚನೆ ನೋರ್ಪು ಅಸಿದು ಅಗಲಿತು ತಕ್ಕು ದಕ್ಕು ಪಗೆ ಕೆಯ್ಬಗೆ ಕೆಯ್ ಕುಸುರಿ ನುಸುಳೆಂಬ ಕೇಣದ ಕುಸುರಿಯಂ ಅಱಿದು ಇಱಿದು ಮೆಱೆದು ಉಱೆದೆ ಅರೆಬರ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೮೧)

ಅಗಲುರ

[ನಾ] ಹರವಾದ ಎದೆ (ಮೃಗಮದದ ಪುಳಿಂಚುಗಳ್ ಪನಿತ್ತಿರಲೆಡೆಯಾದ ಅಗಲುರಮನೆನಗೆ ಪಡೆದಜಂ ಒಗಸುಮಲ್ತು ಎಲಗೆ ನಿನ್ನನೆನಗೆಯೆ ಒಡೆದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೬೭)

ಅಗಲೆ ಪೋೞ್

[ಕ್ರಿ] ಅಗಲವಾಗಿ ಸೀಳು, ಹೋಳುಮಾಡು (ಕುಡಿವೆಂ ದುಶ್ಶಾಸನ ಉರಸ್ಥಳಮಂ ಅಗಲೆ ಪೋೞ್ದು ಆರ್ದು ಕೆನ್ನೆತ್ತರಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೧೩)

ಅಗಲೆವೋಗು

[ಕ್ರಿ] ಅಗಲಿಯೇ ಹೋಗು, ದೂರ ಹೋಗು (ಅಗಲೆವೋದ ಹಂಸನನಱಸಲ್ ಪದದೆಳಸುವ ಪೆಣ್ಣಂಚೆ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೫೬)

ಅಗಲೊತ್ತು

[ಕ್ರಿ] ಹರವಾಗಿ ಒತ್ತು (ಸುರಿಗೆಯೊಳುರಮಂ ಬಿಕ್ಕನೆ ಬಿರಿಯಿಱಿದು ಬರಿಯನಗಲೊತ್ತಿ ಮನಂ ಕೊಕ್ಕರಿಸದೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೫೩)

ಅಗಲ್

[ನಾ] ಊಟದ ಬಟ್ಟಲು (ಲವಲವಿಕೆಯಂ ಪರಿಯಣಮಂ ಬಿತ್ತರಿಸಲುಂ ಪದ್ಮಿಕೆಯಂ ಅಗಲಂ ತಂದು ಮುಂದಿರಿಸಲುಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೨೧ ವ); [ಕ್ರಿ] ಅಗಲವಾಗು (ಇದು ನಿನ್ನೀ ಅಗಲ್ದುರದೊಳ್ ಪೊದಳ್ದು ತನತೊಂದು ಜನ್ಮಮಂ ಸಫಳಂ ಮಾೞ್ಪುದು: ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೧೯); [ಕ್ರಿ] ದೂರ ಹೋಗು (ದುಶ್ಶಾಸನನಂ ಕಂಡು ಆತನಂ ಸುತ್ತಿಱಿದ ಮುದುವರ್ದುಗಳುಮಂ ಅಗಲೆ ಮೆಟ್ಟಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೫೬ ವ)

ಅಗಲ್ಕೆ

[ನಾ] ಅಗಲುವಿಕೆ, ವಿಯೋಗ (ಮೆಯ್ಗೊಂಡ ಒಲವಿಂದೆ ಅಗಲ್ಕೆಗೆ ಅಣಂ ಆಱದೆ ಪಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಮಂ ಮರುಳ್ಗೊಂಡವೊಲ್ ಊಳ್ದು ಕೂಡೆ ಬೆಸಗೊಂಡು ಬೞಲ್ದುವು ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೮)

ಅಗಲ್ಚು

[ಕ್ರಿ] ಕಳಚು (ಪಸರಿಸೆ ಜರಾಯುಪಟಲಂ ಪಸುಗೂಸುಗಳೊಡಲೊಳ್ ಅವನಗಲ್ಚುವ ಮತಿಯಂ ವಸುಮತಿಗಱಿಪಿ: ಆದಿಪು, ೬. ೬೫)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App