भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಗುೞ್

[ನಾ] [ಕುಳಿ] ಅಗೆ (ಮನೆಗೆ ತಂದು ರಾಧೆಯೆಂಬ ತನ್ನ ನಲ್ಲಳ ಸೋಂಕಿನೊಳ್ ಕೂಸನಿಟ್ಟೊಡೆ ರಾಗಿಸಿ ಸುತನ ಸೂತಕಮಂ ಕೊಂಡಾಡೆ ಅಗುೞ್ದಿರಲ್: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೯೬ ವ ಮತ್ತು ೧. ೯೭); [ಕ್ರಿ] ತೋಡು (ಘನಾಘನನಿನಾದದಿಂ ಬೃಂಹಿತಂಗೆಯ್ವ ವಿಜಯಗಜಮಂ ನೆಲನಂ ಪೊಕ್ಕಡಂಗಿದ ಪಗೆವರಂ ಅಗುೞ್ದು ಕೊಲ್ವುದಂ ಉದಾಹರಿಸುವಂತೆ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೯೫ ವ)

ಅಗೆ

[ನಾ] ಮೊಳಕೆ, ಅಂಕುರ (ತಾರಗೆಗಳ್ ಅಗೆಗಳಂತಿರೆ ತಾರಾಪಥದೊಳ್ ನಿರಂತರಂ ತುಱುಗಿರೆ: ಆದಿಪು, ೬. ೫೪)

ಅಗೇಂದ್ರ

[ನಾ] ಪರ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠ (ನೀಳ್ಪಿಂ ಪರ್ವಿ ಪೂರ್ವಾಪg ಜಳಧಿಗಳಂ ಮುಟ್ಟಿ ನಿಂದತ್ತಗೇಂದ್ರಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೧೫)

ಅಂಗೋದ್ಭವ

[ನಾ] ಮನ್ಮಥ (ಮಸೆದ ಅಂಗೋದ್ಭವನ ಅಸ್ತ್ರದಂತೆಸೆವ ನಿನ್ನೀ ರೂಪು ವೃದ್ಧತ್ವದೊಳ್ ಪೊಸತೊಂದಾಯ್ತು: ಆದಿಪು, ೨. ೪೭)

ಅಂಗೋದ್ಭೂತ

[ನಾ] ಮನ್ಮಥ (ಶೃಂಗಾರಾಮೃತವಾರ್ಧಿಜಾತೆ .. .. ಸಂದ ಅಂಗೋದ್ಭೂತನಗಣ್ಯ ಪುಣ್ಯನಿಧಿ: ಕರ್ಣನೇಮಿ, ೮. ೯೫)

ಅಗ್ಗ

[ನಾ] ಶ್ರೇಷ್ಠ (ನಿಮ್ಮೊಳಗ್ಗದ ಪರಶುಧರಂ ಪೊಣರ್ದು ತಾನದಂದೇನಾದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೭)

ಅಗ್ಗಲ

[ಗು] ಅಧಿಕ, ಅತಿಶಯ (ಮೈಮೆಯ ಮಾನಸಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಲದ ಪೊಗೞ್ತೆ ತನ್ನದೆನೆ ಪೆಂಪು ಮನೋಹರಿಗಲ್ಲದಕ್ಕುಮೇ: ಆದಿಪು, ೧. ೭೨)

ಅಗ್ಗಲಿಸು

[ಕ್ರಿ] ಅಧಿಕವಾಗು (ತನಗೆ ಅಗ್ಗಲಿಸಿದಲಂಪಂ ಕುಡೆ ಪೊಸತಲರ್ದಂಕುರಿಸಿರ್ದ ಕಲ್ಪಲತೆಯನೆ ಪೋಲ್ತಳ್: ಆದಿಪು, ೭. ೪೭); [ಕ್ರಿ] ಹೆಚ್ಚಾಗು (ಭೂರುಹಂ ಕುಸುಮಶೋಭೆಯೊಳ್ ಅಗ್ಗಲಿಸಿರ್ದವೊಲ್ ಮನೋಹರಮೆನಿಸಿತ್ತು: ಆದಿಪು, ೮. ೪); [ಕ್ರಿ] ವ್ಯಾಪಿಸು (ಅಗ್ಗಳದ ವೈಷ್ಣವಮೋಹಮೆ ನಿನ್ನೊಳ್ ಅಗ್ಗಲಿಸಿದುದಕ್ಕುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೪೪); [ಕ್ರಿ] ಪ್ರಬಲವಾಗು (ಕುಲಜರಂ ಉದ್ಧತರಂ ಭುಜಬಲಯುತರಂ ಹಿತರಂ ಈ ಸಭಾಮಧ್ಯದೊಳ್ ಅಗ್ಗಲಿಸಿದ ಮದದಿಂ ನಾಲಗೆ ಕುಲಮಂ ತುಬ್ಬುವವೊಲ್ ಉಱದೆ ನೀಂ ಕೆಡೆನುಡಿವೈ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೨೦);

ಅಗ್ಗಳಂ

[ಗು] ಮಿಗಿಲು (ಎಮಗಂ ಎಮಗಪ್ಪ ಭಾಗದ ಸಮಕಟ್ಟಂ ದೇವ ಕುಡಲೆವೇೞ್ಪುದು ನಂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ಮಿಂದ ಅಗ್ಗಳಮಾರ್: ಆದಿಪು, ೯. ೯೯); [ನಾ] ಮೀರಿದವನು (ಭುವನಗುರುಗೆಱಗಿದರಂತೆ ಅನಿಬರುಂ ಅವಱಿಂದ ಅಗ್ಗಳಮೆನೆ ನೆಗೞ್ದಾ ಬಾಹುಬಲಿಯಂ ಎಂತೆಱಗಿಸುವೆಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೪೧); [ನಾ] ಹೆಚ್ಚು (ಒಡ್ಡಮಂ ಪೇೞಿಂ ಎನೆ ಪೊೞ್ತುಪೋಗಿಂಗಂ ಅೞ್ತಿಗಂ ಆಡುವ ತಮ್ಮುತಿರ್ವರ ಪಲಗೆಗೆ ಸಾಯಿರ ಗದ್ಯಾಣದ ಪೊನ್ನೆ ಸಾಲ್ಗುಂ ಅಗ್ಗಳಂ ಬೇಡ: ಪಂಪಭಾ, ೬, ೭೧ ವ)

ಅಗ್ಗಳಗಣ್

[ನಾ] ಹೆಚ್ಚಾದ [ಮೂರನೆಯ] ಕಣ್ಣು, ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿ (ತೋಱಿದನೆಱಕದೆ ಹರಿಗಂಗೆ ರುದ್ರಂ ಅಗ್ಗಳಗಣ್ಣಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೨೩)

ಅಗ್ಗಳಿಕೆ

[ನಾ] ಅತಿಶಯ, ಮಹಿಮೆ (ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಗೆಯ್ವನ್ನವೆಂಬ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂ ಎಸೆದತ್ತು ಏಕರಜ್ಜುಪ್ರಮಾಣಂ ತಿರ್ಯಗ್ಲೋಕಂ: ಆದಿಪು, ೧. ೪೮)

ಅಗ್ಗಳಿಕ್ಕೆ

[ನಾ] ಅಗ್ಗಳಿಕೆ (ನಿಜಾನುಜರ್ ನೆರಪಿದೊಂದೈಶ್ವರ್ಯದಿಂ ರಾಜಸೂಯಮಂ ಇಂದು ಅಗ್ಗಳಿಕ್ಕೆಯ ಮಖಂ ತಾನೆಂಬಿನಂ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೬೬)

ಅಗ್ಗಳಿಸು

[ಕ್ರಿ] ಹರಡಿಕೊ (ಮಲರ್ದಲರ್ದ ನಾಗಸಂಪಗೆಯಲರ್ಗಗೊಳ್ ಅಗ್ಗಳಿಸಿ ಬಿರಿವ ಪೊಂಬಾೞೆಯ ಪೊಸಗಂಪಿನೊಳ್: ಆದಿಪು, ೧. ೬೮); [ಕ್ರಿ] ಮೀರಿಸು (ಅಳವಿನೊಳ್ ಎನ್ನುಮಂ ಇನಿಸಗ್ಗಳಿಸಿದ ಹರಿಗನೊಳ್ ಇದಿರ್ಚಿ ಕರ್ಣಂ ಗೆಲಲ್ ಉಮ್ಮಳಿಪಂ ಗಡ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೪೪); [ಕ್ರಿ] ಹೆಚ್ಚಾಗು (ಬೆಳಗುವ ಸೊಡರ್ಗಳ ಬೆಳಗು ಅಗ್ಗಳಿಸುವವೋಲ್ ಪೋಪ ಪೊೞ್ತಱೊಳ್ ತೇಜಂ ಪಜ್ಜಳಿಸೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೧೦)

ಅಗ್ನಿ

[ನಾ] ಬೆಂಕಿ (ಶಸ್ತ್ರ ಪಾಷಾಣ ಆತಪ ವರ್ಷ ವಿಷ ಅಗ್ನಿ ಕಾಷ್ಠ ಕಂಟಕ ತ್ರಿದೋಷಸಂಭವಾಮಯ ಜರಾದಿ ಬಾಧಾವಿದೂರನುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೪ ವ) [ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ]

ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ

[ನಾ] ಹೋಮಹವನಗಳು (ಚಾರು ವಿವಿಧಾಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಮಹಾದ್ವಿಜನ್ಮಘೋಷದಿಂ ಅಂಹೋದೂರಮುಮಂ ಅವನಿತಳಾಳಂಕಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಗಂಗಾದ್ವಾರಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೫)

ಅಗ್ನಿತ್ರಯ

[ನಾ] ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬೆಂಕಿಗಳು: ಆಹವನೀಯ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ (ಶರೀರ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನ್ಯಾಹವನೀಯಮೆಂಬ ಪೆಸರಂ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿತ್ರಯಂಗಳೊಳ್: ಆದಿಪು, ೧೫. ಅ೬ ವ)

ಅಗ್ನಿಪರಿಚಾರಕ

[ನಾ] ಅಗ್ನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ (ವ್ಯಾಸ ಕಶ್ಯಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭರದ್ವಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಗ್ನೀಧ್ರ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ಅಗ್ನಿಪರಿಚಾರಕ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಅಗ್ನಿಮುಖಾಸ್ತ್ರ

[ನಾ] ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಬಾಣ (ತಮದೊಡ್ಡಿರ್ಪವೊಲಿರ್ಪ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ತಳ್ತೊಡ್ಡೆಲ್ಲಮಂ ಮುನ್ನಂ ಅಗ್ನಿಮುಖಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿನೆಚ್ಚು ತೂಳ್ದು: ಆದಿಪು, ೧೩. ೬೧)

ಅಗ್ನಿಸಂಧಾನ

[ನಾ] ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವುದು (ಮೂಱುಂ ಕೊಂಡಂಗಳೊಳ್ ಉತ್ತರವೇದಿಯೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿಸಂಧಾನಂಗೆಯ್ದು: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ

[ನಾ] ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ (ಮಂದಪಾಲನೆಂಬ ಮುನಿಗಂ ಒಂದು ಲಾವಗೆಗಂ ಪುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕುಂ ಲಾವಗೆಗಳ್ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತಂಗಳಂ ಓದುತ್ತುಂ ಅದಿರದೆ ಇದಿರಂ ಬರೆ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೦೦ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App