भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಚತುಸ್ಸಹಸ್ರ

[ನಾ] ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ (ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತ ಮಂಡಳಿಕರಂ ಚತುಸ್ಸಹಸ್ರ ಮಕುಟಬದ್ಧಪರಿವೃತರಂ ಸೋಮಪ್ರಭ ಹರಿ ಅಕಂಪನ ಕಾಶ್ಯಪರಂ ಬರಿಸಿ: ಆದಿಪು, ೮. ೭೪ ವ)

ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್

[ನಾ] ನಲವತ್ತು (ಪೂವೋಕ್ತ ಉಪನಯನಾದಿ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದೀಕ್ಷಾನ್ವಯಕ್ರಿಯೆಗಳುಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೧೬ ವ)

ಚತ್ವಾರ್ಯೇವ ತತ್ವಾನಿ

[ನಾ] ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಯು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವ [ಭೂತ]ಗಳು (ಶರೀರರೂಪಪರಿಣತ ಅವನಿ ಪವನಸಖ ಪವನಂಗಳ್ಗೆ ಭೇದಮಿಲ್ಲ ಅವರ್ಕಂ ಏಕತ್ವಮಾಗಿ ‘ಚತ್ವಾಯೇವಂ ತತ್ವಾನಿ’ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತು ವಿಘಟಿಸುಗುಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೧೦ ವ)

ಚಂದನಗಂಧವಾರಿ

[ನಾ] ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪರಿಮಳದ ನೀರು (ಚಂದನ ಗಂಧವಾರಿಯೊಳ್ ಸುತ್ತಲುಂ ಅೞ್ಕಱಂ ಪಡೆವ ಗೇಯದ ಪೆಂಪಿನ ಅಲಂಪಂ ಆರ್ಗಂ ಆರ್ತಿತ್ತುದು ಪಟ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಆ ಪಡೆಮೆಚ್ಚೆ ಗಂಡನಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೨೦)

ಚಂದನರಸ

[ನಾ] ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ರಸ (ಅಂಗಲತಾಲಾಲಿತ ಸಾಂದ್ರಚಂದನರಸಂ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳ್ ಎಂಬೊಂದು ಪಂಬಲ ಬಂಬಲ್ಗೆಡೆಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಪಸದನಂ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪಿತಾ ಕಾಂತೆಯಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೭); ಪರಿಮಳದ್ರವ (ಮಾದ್ಯತ್ ಗಜಗಂಡಭಿತ್ತಿ ಕಷಣ ಪ್ರೋದ್ಭೇದದಿಂ ಸಾರ್ದು ಬಂದು ಇದಿರೊಳ್ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲಿ ಚಂದನರಸಂ ಕೆಂಬೊನ್ನ ಟಂಕಂಗಳೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೨೨)

ಚಂದನಸಾರ

ಶ್ರೀಗಂಧದ ರಸ (ಘನಸಾರ ಚಂದನಸಾರ ಪ್ರಮೃಷ್ಟಕರತಳನುಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೨೭ ವ)

ಚದುರ

[ನಾ] [ಚತುರ] ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜಾಣ (ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿಯುಂ ಚದುರರ ಒಳ್ವಾತುಂ ಕುಳಿರ್ ಕೋೞ್ಪ ಜೊಂಪಮುಂ ಏವೇೞ್ಪುದನುಳ್ಳ ಮೆಯ್ಸುಕಮುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೧)

ಚದುರಂಗದ ಮಣೆ

[ನಾ] ಚದುರಂಗದಾಟದ ಹಾಸುಮಣೆ (ಚತುರಂಗಮುಂ ಒರ್ಮೊದಲೆ ನಡುಗಿದುದು ಕೂಡಿದ ಚದುರಂಗದ ಮಣೆಯಂ ಅಲ್ಗಿದಂತಪ್ಪಿನೆಗಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೭೦)

ಚದುರ್

[ನಾ] ಚಾತುರ್ಯ (ಧರ್ಮಮಂ ಘೞಿಯಿಸಿಕೊಳ್ವುದೊಂದೆ ಚದುರ್ ಇಂತುಟು ಸಂಸೃತಿಧರ್ಮಮೇಕೆ ಬಾಯೞಿವುದಿದೇಕೆ: ಆದಿಪು, ೩. ೫೩); [ನಾ] ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (ತಮಗಂ ಬರ್ದುಕಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಮಂ ಗೞಿಯಿಸಿಕೊಳ್ವುದೊಂದೆ ಚದುರ್: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೨೭); [ನಾ] ಜಾಣತನ (ಇಱಿಯದ ಬೀರಂ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಂ ತಮಗಲ್ಲದ ಚಾಗಂ ಓದದ ಓದು ಅಱಿಯದ ವಿದ್ದೆ ಸಲ್ಲದ ಚದುರ್ ನೆಱೆ ಕಲ್ಲದ ಕಲ್ಪಿ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೯೫); [ನಾ] ವಿವೇಕ (ಕೆಲರ್ ಕುದುಕುಳಿರಕ್ಕಸರ್ ಬಿಸುಗೆಗಳ್ವೆರಸು ಉಗ್ರಮಹಾಗಜಂಗಳಂ ಚದುರ್ಗಿಡೆ ನುಂಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಕುಡಿದರ್ ಬಿಸುನೆತ್ತರ ಕಾೞ್ಪುರಂಗಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೮); [ನಾ] ಕೌಶಲ (ಉದಾರಗುಣಂ ಸಕಳಾವನೀಶ್ವರರ್ಗೆ ಅದಟಿನಳುರ್ಕೆ ಭೃತ್ಯನಿವಹಕ್ಕೆ ಚದುರ್ ಗಣಿಕಾಜನಕ್ಕೆ ಕುಂದದೆ ನೆಲಸಿರ್ಕೆ ಮದೀಯ ಕೃತಿಬಂಧದಿಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೬೩)

ಚಂದ್ರಕ

[ನಾ] ನವಿಲುಗರಿ (ಪಲವುಂ ರಾಜಚಿಹ್ನಂಗಳಂ ಬೆಳ್ಗೊಡೆಗಳ್ ತಳ್ಪೊಯ್ದು ಅದೇಂ ಕಣ್ಗೊಳಿಸಿದುದೊ ಚಳತ್ ಚಂದ್ರಕಚ್ಛತ್ರಪಿಂಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೩೮)

ಚಂದ್ರಕಚ್ಛತ್ರ

[ನಾ] ನವಿಲುಗರಿಯ ಕೊಡೆ (ನಿರಂತರೋಚ್ಛ್ರಿತ ಚಂದ್ರಕಚ್ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾನಿರಾಕೃತಾತಪನುಂ: ಆದಿಪು, ೩. ೯೦ ವ)

ಚಂದ್ರಕಬಳ

[ನಾ] ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ (ಚಿನ್ನ ಪೂಗಳಂ ಮೆಱೆವಂತೆ ಚಂದ್ರಕಬಳಮಂ ತೊಡೆವಂತೆ ಮಹೀಕಾಂತೆ ಸೊಗಯಿಸೆ: ಆದಿಪ, ೭. ೩೬ ವ)

ಚಂದ್ರಕವಳ

[ನಾ] ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ (ಮನ್ಮಥೋತ್ಸವ ಅಭಿಮುಖ ಚಂದ್ರನುಂ ಚಂದ್ರಕವಳದಿಂ ತೊಡೆದು ಓರೊಂದೆ ವಜ್ರದ ಪಂಚಲೋಹಮುಮಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೪೧ ವ)

ಚಂದ್ರಕಾಂತ

[ನಾ] ಬೆಳುದಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರ್ದ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಬಿಳಿಯ ಕಲ್ಲು (ಆ ರತಿ ಪಾಪಮುಂ ಪಡಣಮುಂ ಪೋಪಂತೆ ಕಾಮಂಗೆ ಮಜ್ಜನಕೆ ಎಂದೆತ್ತಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಘಟದೊಳ್ ತಂದು: ಪಂಪಭಾ ಪರಿಷತ್ತು, ೪. ೫೧)

ಚಂದ್ರಕಾಂತಘಟ

[ನಾ] ಬಿಳಿಗಲ್ಲಿನ ಕೊಡ (ರತಿ ಪಾಪಮುಂ ಪಡಣಮುಂ ಪೋಪಂತೆ ಕಾಮಂಗೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆಂದೆತ್ತಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತಘಟದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೫೧)

ಚಂದ್ರಕಿ

[ನಾ] ನವಿಲು (ಸಮದಾರಾತಿಮರಾಳನೀರದರವಂ ಸಂಕ್ರುದ್ಧವೈವಸ್ವತೋಪಮವಿದ್ವಿಷ್ಟ ಫಣೀಂದ್ರ ಚಂದ್ರಕಿರವಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೦)

ಚಂದ್ರಕಿರವ

[ನಾ] ನವಿಲಿನ ಕೇಗು (ಸಮದಾರಾತಿ ಮರಾಳನೀರದರವಂ ಸಂಕ್ರುದ್ಧವೈವಸ್ವತೋಪಮ ವಿದ್ವಿಷ್ಟ ಚಂದ್ರಕಿರವಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೦)

ಚಂದ್ರಗತಿ

[ನಾ] ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚಂದ್ರನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದು (ನಗರಾರಣ್ಯನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಜಘನ್ಯಾಗಾರಂಗಳೊಳ್ ಚಂದ್ರಗತಿಯಿಂ ಸಲುತ್ತುಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೩೦ ವ)

ಚಂದ್ರಚರಿತ

[ನಾ] ಚಂದ್ರಗತಿ, ಚಂದ್ರನ ನಡವಳಿಕೆ [ಕುಮುದಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ] (ಶರದದ ಚಂದ್ರಮನೊಳ್ ಮಚ್ಚರಿಪಂತಿರೆ ಚಂದ್ರಚರಿತಮಂ ಕೈಕೊಂಡಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೪೬)

ಚಂದ್ರಧವಳ

[ನಾ] ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ (ಧರ್ಮಜನಿಕ್ಕಿದಂ ಗುರುವಂ ಇಂ ನೀನಾತನಂ ಬೇಗಂ ಇಕ್ಕದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ಗಳನಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಧವಳಂ ನಿನ್ನನ್ವಯಂ ಮಾಸದೇ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೩೫)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App