भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ

[ನಾ] ಸಫಲತೆ, ಸಿದ್ಧಿ (ಏನಾದುದೋ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಂ ಪಲವೊಳವು ಅಱಿಯಲ್ಬರ್ಕುಮೇ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೩೦)

ಪ್ರಾಭಾತಿಕಕ್ರಿಯೆ

[ನಾ] ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದ ಕೆಲಸ (ಕೇವಲಜ್ಞಾನದಿಂ ವಿಶೇಷನಿಶ್ಚಯಮಂ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸಕಳ ಪ್ರಾಭಾತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಂ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೨೧ ವ)

ಪ್ರಾಭೃತ

[ನಾ] ಉಡುಗೊರೆ (ಬಾಹುಬಲಿಕುಮಾರಂಗೆ ಲೇಖಮಂ ಉನ್ಮಯೂಖರತ್ನಾಭರಣಪ್ರಾಭೃತ ಸಮೇತಮನಟ್ಟುವಂತು ಮಹಾಸಂಧಿವಿಗ್ರಹಿಗೆ ಬೆಸಸಿದೊಡೆ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೪೩ ವ)

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಅಭ್ಯಂತರತಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ತಿಳಿಯದೆ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಚಿತ್ತಶೋಧನೆ (ಅಭ್ಯಂತರತಪಷಟ್ಕದೊಳಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿನಯ ವೈಪೃತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನ ವ್ಯುತ್ಸರ್ಗಗಳಂ ಕೈಕೊಂಡು: ಆದಿಪು, ೬. ೩೩ ವ), ನೋಡಿ ‘ಅಭ್ಯಂತರತಪಸ್ಸು’

ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಕರ್ಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು (ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಸಾದಾರೋಹಣ ನಿಶ್ರೇಣೀಭೂತ ಕ್ಷಪಕಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಅಧಃಪ್ರವೃತ್ತಿಕರಣಪರಿಣತಂ ಅಪೂರ್ವಕರಣ ಕ್ಷಪಕಂ ಪ್ರಥಮಶುಕ್ಲಧ್ಯಾನಪರಿಣತನಾಗಿರ್ದ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೧೪ ವ)

ಪ್ರಾಯೋಪಗಮನ

[ನಾ] [ಜೈನ] ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವೀಯದೆ, ನಿರಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವ್ರತ (ಪರಮಾಯುಷ್ಯಾಂತಂಬರಂ ನಿರಾಕುಳಮಾಗಿರ್ಪಾಯಿರವಿನ ಜೈನಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಪ್ರಾಯೋಪಗಮನದಿಂ ತೊರೆಯಿಸಿದಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೫೩)

ಪ್ರಾರಬ್ಧ

[ಗು] ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಪಟುನಟನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಸಂಗೀತಕಂ ತಣಿದಂ ಸಂತತಮಿಂತು ದಿವ್ಯಸುಖದೊಳ್ ಸಂಸಾರಸಾರೋದಯಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೭೯)

ಪ್ರಾರಂಭ

[ನಾ] ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯ (ಸಕಳಕ್ಷತ್ರಿಯಮೋಹದಿಂ ನಿಜಭುಜಪ್ರಾರಂಭದಿಂ ಪೋಗೆ ತಾಗಿ ಕೆಲರ್ ನೊಂದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೪)

ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ

[ನಾ] ಬಯಸಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು (ಅಮರಗಿರಿನಿಭಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ ಮಾಣ್ದಿರದೆ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮನೆೞ್ತರ್ಪುದನೆ ಕನಸುವೇೞ್ದಪ್ಪುದೆಂದು: ಆದಿಪು, ೯. ೧೨೯ ವ)

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು

[ಕ್ರಿ] ಬೇಡಿಕೊ (ಅಸುರಾಂತಕನುಂ ತಾನುಂ ಎಂತಾನುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೊಡೆ ಒಡಂಬಟ್ಟ ಅಜಾತಶತ್ರುಗೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೩೪ ವ)

ಪ್ರಾವರಣ

[ನಾ] ಉತ್ತರೀಯ (ಧಾನ್ಯನಿಚಯದೊಡನೆ ಅನೇಕ ಧಾನ್ಯಸದನಂಗಳುಂ ಕ್ಷೌಮದುಕೂಲಾದಿ ದಿವ್ಯವಸನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾವರಣವಿಶೇಷಂಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೩ ವ)

ಪ್ರಾಂಶು

[ಗು] ಉನ್ನತ, ಎತ್ತರವಾದ (ಸಾಲ ಪ್ರಾಂಶು ವಿಶಾಲ ಲೋಲನಯನಂ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ ವೃಷಸ್ಕಂಧಂ ಉನ್ಮೀಲತ್ ಪಂಕಜವಕ್ತ್ರಂ ಆಯತ ಸಮಗ್ರ ಉರಸ್ಸ್ಥಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೬೮)

ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ

[ನಾ] ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವನು (ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿರ್ದ ಮಹಾಬಳನುಮಂ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರಾಗಿರ್ದ ವಿದ್ವಜ್ಜನಮುಮಂ ಸಭಾಜನಮುಮಂ ತಿಳಿಪಿ: ಆದಿಪು, ೨. ೧೦ ವ)

ಪ್ರಾಸ

[ನಾ] ಒಂದು ಆಯುಧ, ಕೊಂತ (ನಿಬಿಡನಿಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಸ ಮುಷ್ಟಿದುರ್ಧರ ಅಶ್ವಾರೋಹಕತುರಂಗಬಲ ಅವಗಾಢಮುಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೯೩ ವ)

ಪ್ರಾಸಾದ

[ನಾ] ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡ (ತನ್ನ ನುಡಿದ ನುಡಿವಳಿಯೆಂಬ ಪ್ರಾಸಾದಕ್ಕಧಿಷ್ಠಾನಂಗಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಂಗೆ ಪಟ್ಟಮಂ ಕಟ್ಟಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೩ ವ); [ನಾ] ಉಪ್ಪರಿಗೆ (ಆ ನೆಲೆಯ ಚೌಪಳಿಗೆಗೊಳ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಸಾದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದ ಪೞವಿಗೆಗಳಂ ತುಱುಗಲಂ ಬಂಬಲ್ಗಳುಮಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೪೦ ವ)

ಪ್ರಾಳೇಯಾಚಲ

[ನಾ] ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತ (ಶಿಖರನಾಮೋದ್ಯನ್ನಗಂ ಪ್ರಸ್ಫುರತ್ ಪ್ರಾಳೇಯಾಚಲಂ ಈತಂ ಎಮ್ಮವೊಳ್ ಇಳಾಭೃನ್ನಾಥಂ ಎಂದು: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೩೩)

ಪ್ರಿಯಗಳ್ಳ

[ನಾ] ಎರಡನೆಯ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಬಿರುದು (ಧುರದೊಳ್ ಮೂಱುಂ ಲೋಕಂ ನೆರೆದಿರೆಯುಂ ಕುಡುವ ಪೊೞ್ತಱೊಳ್ ಮೇರುವೆ ಮುಂದಿರೆಯುಂ ಬೀರದ ಬಿಯದಂತರಕ್ಕೆ ಕಿಱಿದೆಂದು ಚಿಂತಿಪಂ ಪ್ರಿಯಗಳ್ಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೪೮)

ಪ್ರಿಯಂಗು

[ನಾ] ನವಣೆ (ಈ ಭಾಗದೊಳ್ ಅಭಿನವ ಪ್ರಿಯಂಗು ಶ್ಯಾಮಾಂಗಂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬುದ್ಬುದ ವ್ಯಾಕೀರ್ಣ ತ್ರಿಶೂಲ: ಆದಿಪು, ೧೩. ೪೫ ವ)

ಪ್ರಿಯದಯಿತೆ

[ನಾ] ಪ್ರಿಯಕರಳು (ಪ್ರಿಯದಯಿತೆಯೆನಾಂ ನಿನಗೆಂಬೆಯೆಂದು ನೀನೆನ್ನಿಂತಗಲ್ದಿರ್ಪುದೆ ವಿಸ್ಮಯಮಂ ಮಾಡಿದಪುದು: ಆದಿಪು, ೪. ೧೬)

ಪ್ರಿಯದೊಳ್

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ (ಕೆಯ್ಯಂ ಪಿಡಿದು ಬಲ್ಲಿದಿರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯದೊಳಂ ಬಿರ್ದಿನೊಳಂ ಸಂತಸಂಬಡಿಸಿ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App