भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಮದೋತ್ಕ

[ಗು] ಅಮಲೇರಿದ, ಸೊಕ್ಕಿದ (ಮೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸುೞಿಗುಂ ಮಂದಾನಿಳಂ ನೀರ್ ಸುಧಾಸಮಂ ಉದ್ಯಾನವನಂ ಮದೋತ್ಕಪರಪುಷ್ಟಕೋಳಾಹಳಂ: ಆದಿಪು, ೫. ೨೯)

ಮದೋತ್ಕಟ

[ಗು] ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ (ಮಱೆವುದೆಮ್ಮ ಮದೋತ್ಕಟಚೇಷ್ಟಿತಂಗಳಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೩೧)

ಮದೋದಯ

[ನಾ] ಅತಿಶಯವಾದ ಸೊಕ್ಕು (ಆತನರಸಿನಿವಿರಿದಾದೊಡಂ ಏನೆನಗೆ ಎಂಬ ಮದೋದಯದೊಳ್ ದೇವ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಲ್ದಿರ್ದಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೮)

ಮದ್ಗದಾಹತಿ

[ನಾ] [ಮತ್+ಗದಾ+ಆಹತಿ] ನನ್ನ ಗದೆಯ ಏಟು (ಮಹಾಪ್ರಳಯೋಲ್ಕೋಪಮ ಮದ್ಗದಾಹತಿಯಿಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಾಜಿಯೊಳ್ ಮುನ್ನಮೀ ಖಳ ದುಶ್ಶಾಸನನಂ ಪೊರಳ್ಚಿ ಬಸಿಱಂ ಪೋೞ್ದಿಕ್ಕಿ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೧೨)

ಮದ್ಯಾಂಗ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಹತ್ತು ಕಲ್ಪಕುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮದ್ಯ ನೀಡುವಂಥದು (ಮಧುಗಳನೆಡೆಯುಡುಗದೆ ಕುಡುಗುಂ ಉಚಿತ ಮದ್ಯಾಂಗಕುಜಂ: ಆದಿಪು, ೫. ೩೨)

ಮಂದ್ರ

[ಗು] ಗಂಭೀರವಾದ (ಕರಿಣೀವೃಂದದ ಮೇಲೆ ತಳ್ತ ತೞೆಗಳ್ ವಾರಾಂಗನಾಗೀತಮಂದ್ರರವಂಗಳ್: ಆದಿಪು, ೧೧. ೪೨)

ಮದ್ರಪತಿ

[ನಾ] ಮದ್ರದೇಶದ ರಾಜ, ಶಲ್ಯ (ಪೆಱತನಣಂ ಬಗೆಯದೆ ಮದ್ರಪತಿಯನೆಂದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೯೯)

ಮದ್ರೂಪ

[ನಾ] [ಮತ್+ರೂಪ] ನನ್ನ ಆಕಾರ (ಅಂಬಾಲೆ ಮದ್ರೂಪಮಂ ಕಂಡು ಮೊಗಮಂ ಪಾಂಡುರಂ ಮಾಡಿದಳಪ್ಪುದಱಿಂದೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೮೫ ವ)

ಮದ್ವೃತ್ತಕಂ

[ನಾ] [ಮತ್+ವೃತ್ತಕಂ] ನನ್ನ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಸಮಾಚಾರ (ಇದು ನಾಕಲೋಕವಿಭವಂ ಮದ್ವೃತ್ತಕಂ ತಪ್ಪದೀ ಈ ಮೃಗಶಾಬೇಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಮನೋರಮೆ: ಆದಿಪು, ೩. ೮೮)

ಮಂಧರ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಮೇರುಪರ್ವತ (ಭರತಂ ದರ್ಶನದೊಳ್ ಮಂದರಮಾ ಪ್ರಾಗ್ಭಾರಭೂತಳಂಬರೆಗಂ ನೀಳ್ದಿರೆ ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತಾಂತಃಕರಣಂ: ಆದಿಪು, ೧೬. ೪೧)

ಮಧು

[ನಾ] ಮದ್ಯ (ಕುಡಿದೊಡೆ ಸೊರ್ಕಿಸದವು ನಾಣ್ಗಿಡಿಸದವು ಮನಕ್ಕಲಂಪನೀವುವು ರತಮಂ ನಡೆಯಿಪುವೆನಿಸುವ ಮಧುಗಳನೆಡೆಯುಡುಗದೆ ಕುಡುಗುಂ: ಆದಿಪು, ೫. ೩೨); [ನಾ] ವಸಂತ (ಮಧುಮನೋಭವರಿರ್ವರುಮೞ್ತಿವಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಬಸಂತದೊಳ್ ಬಯಸಿ ಮಾಡಿದರಲ್ಲರೆ ಪಟ್ಟಬಂಧಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೦೭); [ನಾ] ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೆಂಡ (ಮಧು ಸೀತುಂ ಕಟು ಸೀಧು ಪೋ ಪುಳಿತ ಕಳ್ಳಲ್ತುಂ ಕರಂ ಕಯ್ತುಬರ್ಪುದು: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೮); [ನಾ] ಮಕರಂದ (ಎತ್ತಿದ ಪರಾಗರಾಗ ಮುದಿತ ಆಶಾ ಭಾಸಂ ಉದ್ಯತ್ ಮಧು ಉನ್ಮದಭೃಂಗಧ್ವನಿ ಮಂಗಳಧ್ವನಿಯೆನಲ್: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೬)

ಮಧುಕರ

[ನಾ] ದುಂಬಿ (ಸ್ಪರ್ಶನ ರಸನ ಘ್ರಾಣ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಸಮನ್ವಿತಂಗಳಪ್ಪ ಮಧುಕರಾದಿ ಚತುರಿಂದ್ರಿಯಂಗಳ್: ಆದಿಪು, ೧೦. ೬೩ ವ)

ಮಧುಕೈಟಭಹಾರಿ

[ನಾ] ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈಟಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದವನು, ಕೃಷ್ಣ (ಎಂದು ಅಂದು ಗುಣಾರ್ಣವಂಗೆ ಮಧುಕೈಟಭಹಾರಿ ತೊೞಲ್ದು ತೋಱಿದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೬೮)

ಮಧುಕೈಟಭಾರಾತಿ

[ನಾ] ಮಧುಕೈಟಭಹಾರಿ (ಅಂತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂ ನಿಷ್ಠಿತಾಹವವ್ಯಾಪಾರನಾಗಿ ಮಧುಕೈಟಭಾರಾತಿಯಂ ಬೀಡಿಂಗೆ ಪೋಗಲ್ವೇೞ್ದು: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೩೨ ವ)

ಮಧುಪ

[ನಾ] ದುಂಬಿ (ತೂಗಿ ತೊನೆವ ನಾರಾಚಂ ಅದೇನೆಸೆದುದೊ ತದ್ವದನಾಂಭೋಜ ಸೌರಭಾಕೃಷ್ಟ ಮಧುಪಮಾಲಾಕೃತಿಯಿಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೭೦)

ಮಧುಪರ್ಕ

[ನಾ] ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ನೀರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ (ಅರ್ಘ್ಯಮೆತ್ತಿ ಮಧುಪರ್ಕ ವೇತ್ರಾಸನ ತಾಂಬೂಲ ದಾನಾದಿಗಳಿಂ ಸಂತಸಂಬಡಿಸಿ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೫೨ ವ)

ಮಧುಮಂತ್ರ

[ನಾ] ಹೆಂಡ ಕುಡುಕರ ಮಂತ್ರ (ಸಿಪ್ಪುಗಳೊಳ್ ತೀವಿ ಮಧುಮಂತ್ರಂಗಳಂ ಮಂತ್ರಿಸಿ ನೆಲದೊಳೆಱೆದು ತಲೆಯೊಳ್ ತಳಿದು ಕಳ್ಳೊಳ್ ಬೊಟ್ಟನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲದರ್ಗೆಲ್ಲಂ ಬೊಟ್ಟನಿಟ್ಟು: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೯೭ ವ)

ಮಧುಮಥನ

[ನಾ] ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು, ಕೃಷ್ಣ (ಅತ್ತ ಮನುಜಮನೋಜನುಂ ಮದನಪರಿತಾಪಕ್ಕಾಱದೆ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಮಧುಮಥನನ ಕಣ್ಣಂ ಬಂಚಿಸಿ .. .. ವನಮಂ ಎಯ್ದೆವಂದು: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೦ ವ)

ಮಧುವನಿತಾವದನಕಮಳಹಿಮಕರ

[ನಾ] ಮಧು [ರಾಕ್ಷಸ] ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖಕಮಲಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವವನು, ಮಧುವಿನ ಶತ್ರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ (ಏಗೆಯ್ವಂ ಪೇೞಿಂ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನಂ ಬೆಸಗೊಳೆ ಮಧುವನಿತಾವದನಕಮಳಹಿಮಕರಂ ಇಂತೆಂದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೪ ವ)

ಮಧುವ್ರತ

[ನಾ] ಮಧುವಿಹಂಗ, ದುಂಬಿ (ರತಿಗೆ ಮುಡಿಯಲ್ಕೆ ಮದನಂಗೆ ತುಱುಂಬಲ್ಕೆ ಇರ್ದುದೆಂದು ಮಧು ಸುೞಿದ ಮಧುವ್ರತಮುಮನಲೆದಪನೆಂಬೀ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಇರುವಂತಿಯಂತೆ ನೋಂತ ಅಲರೊಳವೇ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೧೧)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App