भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಮಂಗಳಗೀತಿ

[ನಾ] ಮಂಗಳ ಸಂಗೀತ (ಪಾಸಱೆ ಸಿಂಹಪೀಠಂ ಅಳಿನಿರುತಿ ಮಂಗಳಗೀತಿ ಭೂತಳಂ ಪಾಸು ಮೃಗವ್ರಜಂ ಪರಿಜನಂ ಪೊದಱ್ ಓಲಗಸಾಲೆ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೨೯)

ಮಂಗಳತೂರ್ಯ

[ನಾ] ಮಂಗಳವಾದ್ಯ (ಮಂಗಳತೂರ್ಯನಾದಂ ಎಸೆಯುತ್ತಿರ್ಪನ್ನೆಗಂ ಚಕ್ರಿ ರಾಗಿಸಿ ಕೆಯ್ನೀರ್ ಎಱೆದಂ ಗುಣಾರ್ಣವ ಮಹೀಪಾಲಂಗಂ ಆ ಕನ್ನೆಯಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೨೫)

ಮಂಗಳಧಾರಿಣಿ

[ನಾ] ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದವಳು (ಮಂಗಳಮನೆ ಪಾಡುತ್ತುಂ ಮಂಗಳಧಾರಿಣಿಯರಾಗಿ ಮುಂದಂ ನಡೆವಾಶಾಂಗನೆಯರಿಂದೆ: ಆದಿಪು, ೭. ೪೮)

ಮಂಗಳಪಾಠಕ

[ನಾ] ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ (ಆಗಳ್ ಮಜ್ಜನಾವಸರ ಮಂಗಳಪಾಠಕ ಮಧುರನಿನದಮನಾಲಿಸುತ್ತುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೭೦ ವ)

ಮಂಗಳಭಂಗ

[ನಾ] ಶುಭಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಘ್ನ ಅಪಶಕುನ (ಒಯ್ಯನೆ ಮಂಗಳಭಂಗ ಭೀತಿಯಂ ತಳ್ವದೆ ಮಾಡೆ ಬಾಷ್ಪಜಳಮಂ ಕಳೆದು: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೬೮)

ಮಂಗಳರಶ್ಮಿ

[ನಾ] ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಿರಣ (ಫಣೀಂದ್ರಾಳಯದಿಂದಂ ಉರ್ಚಿದ ಫಣಾಮಣಿ ಮಂಗಳರಶ್ಮಿಯೋ ಕರಂ ಮೇಳಿಸಿದಪ್ಪುದು ಎನ್ನೆರ್ದೆಯಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೯೬)

ಮಂಗಳವಸದನ

[ನಾ] [ಮಂಗಳ+ಪಸದನ] ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ (ಪಲ್ಲಂ ಸುಲಿದು ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥೋದಕಂಗಳಂ ಮಿಂದು ಮಂಗಳವಸದನಂಗೊಂಡು: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೪೬ ವ)

ಮಂಗಳವೃತ್ತ

[ನಾ] ಮಂಗಳಗೀತ (ಎಂದು ಮಂಗಳವೃತ್ತಂಗಳನೋದೆ ಕಿಱಿದುಂ ಬೇಗಂ ಇರ್ದು ಎತ್ತಿದ ಬೋನದೊಳ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಮೃತಮನಾರೋಗಿಸಿ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೭೯ ವ)

ಮಂಗಳಾನಕ

[ನಾ] ಶುಭಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ವಾದ್ಯ (ಈ ನಿಜತನೂಜೆಯಂ ಉತ್ಸವಮಂಗಳಾನಕ ಧ್ವನಿದೆಸೆಯಂ ಪಳಂಚಲೆವಿನಂ ನೆರಪೀಗಳೆ ವಜ್ರಜಂಘನೊಳ್: ಆದಿಪು, ೪. ೨೬)

ಮಗುೞೆ ಕುಡಿಸು

[ಕ್ರಿ] ವಾಪಸು ಕೊಡಿಸು (ಎಮ್ಮಾಳ್ವ ನೆಲನೊತ್ತೆಯೆಂದೊಡೆ ಬಗೆದು ನೋಡಿ ಗೆಲ್ದಿಂ ಬೞಿಯಂ ಮುದುಗಣ್ಗಳ್ ಮಗುೞೆ ಕುಡಿಸುವರೆಂಬ ಬಗೆಯೊಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೩ ವ)

ಮಗುೞ್

[ಕ್ರಿ] ವಾಪಸಾಗು (ಅರಸರೀಗಳೆ ಬಂದಪ್ಪರ್ ಅಂಜದಿರಿಂ ಎಂದು ಆಸೆವಾತುಗಳೊಳಾಱಿಸಿ ನುಡಿದೊಡಗೊಂಡು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಗುೞ್ದರ್: ಆದಿಪು, ೯. ೭೬ ವ); [ಕ್ರಿ] ಸಂತೋಷಿಸು (ಸುರಯಿಯೊಳ್ ಗಿಳಿ ಮಗುೞ್ವರಗಿಳಿ ಬಿರಯಿಗೆ ಮೊರೆವಂತೆ ಮೊರೆವ ಮಱಿದುಂಬಿ: ಆದಿಪು, ೬. ೧೦೦)

ಮಗುೞ್ಚು

[ಕ್ರಿ] ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸು (ಎಂದತಿಲಲಿತಸಮುಚ್ಚಳಿತ ರಶನಾಕಳಾಪ ನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀಕ್ವಣಿತ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಪ ರಾಜಹಂಸಮಂಡಲಮಂ ಮಗುೞ್ಚಿ ಬರ್ಪಾಗಳ್: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೩೮ ವ)

ಮಗುೞ್ದು

[ಗು] ರಭಸದಿಂದ (ಪೊಸೆದೊಡೆ ಪಾಲ್ಗಡಲಂ ಮಗುೞ್ದಸುರರ್ ಪೊಸೆದಲ್ಲಿ ಕಾಳಕೂಟಾಂಕುರಂ ಅಂದು ಅಸದಳಮೊಗೆದಂತೊಗೆದುವು ಬಸಿಱಿಂ ನೂಱೊಂದು ಪಿಂಡಂ ಅರುಣಾಕೀರ್ಣಂ; ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೦)

ಮಗುೞ್ದುಂ

[ಅ] ಮತ್ತೆ, ಪುನಃ (ವಿವಾಹಸಮಯದೊಳ್ ತನ್ನನಾ ಶ್ರೀಧರದೇವನೇ ಬಂದು ಮಗುೞ್ದುಂ ಮೂದಲಿಸೆ: ಆದಿಪು, ೫. ೯೬ ವ)

ಮಗುೞ್ದುಬರ್

[ಕ್ರಿ] ವಾಪಸು ಬಾ (ಅಂತು ಕರ್ಣನುಂ ಶಾಪಹತನಾಗಿ ಮಗುೞ್ದು ಬಂದು ಸೂತನ ಮನೆಯೊಳಿರ್ಪನ್ನೆಗಂ ಇತ್ತಲ್ ಕುಂತಿಗವರ ಮಾವನಪ್ಪ ಕುಂತಿಭೋಜನುಂ ಸ್ವಯಂಬರಂ ಮಾಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೦೫ ವ)

ಮಗುೞ್ದುಮಗುೞ್ದುಂ

[ಅ] ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ (ಅಂತು ಮುನಿವೃಷಭನಂ ಕಿಱಿದಂತರಮಂ ಕೞಿಪಿ ಮಗುೞ್ದುಮಗುೞ್ದುಂ ಕಾಂತಾರಾಂತರಮಂ ಪುಗುವನ್ನೆಗಂ ಅಂತವರೆಯಿಕ್ಕದಂತೆ ನೋಡಿದರಾಗಳ್: ಆದಿಪು, ೧೦. ೭)

ಮಗುೞ್ದುವರ್

[ಕ್ರಿ] ವಾಪಸು ಬಾ (ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತುಂ ಪೊೞಲ್ಗೆ ಮಗುೞ್ದು ವಂದು ಗಾಂಗೇಯಧೃತರಾಷ್ಟ್ರವಿದುರರ್ಕಳ್ಗೆ ತದ್ವೃತ್ತಾಂತಮೆಲ್ಲಮಂ ಪೇೞ್ದು: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೧೩ ವ)

ಮಗ್ಗು

[ಕ್ರಿ] [<ಮೞ್ಗು] ಬೀಳು (ಭವಭ್ರಮಣದುಃಖೋಗ್ರಾಗ್ನಿಯೊಳ್ ಮಗ್ಗಿದಪ್ಪುದು ಜೀವಂಗಳಂ ಎಂಬಿನಂ ಬಳಸಿದೀ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಬಂಧಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೧೯)

ಮಗ್ನ

[ಗು] ಮುಳುಗಿದವನು (ಧರ್ಮಪೋತಚ್ಯುತರ್ ಅನವಧಿಸಂಸಾರವಾರಾಶಿಮಧ್ಯಾಸ್ಪದ ಸರ್ವಗ್ರಾಸಿ ಭೀಮಾಂತಕ ವದನಮಹಾಗರ್ತದೊಳ್ ಮಗ್ನರಾದರ್: ಆದಿಪು, ೯. ೫೮)

ಮಘ

[ನಾ] ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ (ಆ ಹೋಮಧೂಮದ ಗಂಧಂ ನಸುಮುಟ್ಟೆ ದಿವ್ಯ ಮಘಮಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡು ಸಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪಾಱಿದುವಾ ಪಾರಿವ ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೮)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App