भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಮೇವಳಿ

[ನಾ] ಮೇಯುವ ಸ್ಥಳ (ನೆಲನಂ ನಿಱುಗೆಯಂ ನಡೆವೊಂದು ಪದಮುಮಂ ಸೋವಳಿ ಮೇವಳಿ ಬಿಸುವಳಿಯಂ .. .. ನಿಱಿಸುವೆಂ ಪಂದಿಯಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೪೬)

ಮೇಹನ

[ನಾ] ಆನೆಯ ಜನನಾಂಗದ ಅಂಗಭಾಗ (ಪೀನಾಯತಾಮ್ರಪಲ್ಲವ ಕೋಶ ಸುಕೋಶ ಮೇಹನನುಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೬ ವ)

ಮೇಳ

ಜೊತೆ (ಚಾಮರದಡಪದ ಡವಕೆಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರುಂ ಒಡನಾಡಿ ಬಳೆದ ಮೇಳದ ಕೆಳದಿಯರುಂ: ಆದಿಪು, ೩. ೨೩ ವ); [ನಾ] ಸಮಾಗಮ, ಸೇರುವಿಕೆ (ಇನಿವಿರಿದೊಂದು ಮೇಳಮುಂ ಒಡಂಬಡು ಅೞ್ಕಱುಂ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುನ್ನಿನ ಭವದೊಂದು ಕೂರ್ಮೆಯೊಳೆ ಕೂಡಿದುದು: ಆದಿಪು, ೪. ೫೨); [ನಾ] ಸ್ನೇಹ (ಸುತನೆಂಬ ಮೇಳದಿಂ ನಿನಗೆ ಅತರ್ಕ್ಯಬೋಧಂಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಂ ತೋಱೆ: ಆದಿಪು, ೮. ೧೪); [ನಾ] ಸಂಬಂಧ (ನೀಂ ಕುಡೆ ಪಡೆದೆವಿಳಾತಳಮಂ ಒಡನೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆಱಗಿಂ ಎಂದು ಭರತಂ ಜಡಿವಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೩೬)

ಮೇಳಗಾಳೆಗ

[ನಾ] ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಯುದ್ಧ (ಕಾದುವ ಮಾೞ್ಕೆಯಲ್ಲಮಿದು ಕೆಮ್ಮನೆ ನಣ್ಪಿನ ಮೇಳಗಾಳೆಗಂಗಾದುವ ಮಾೞ್ಕೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೪೩)

ಮೇಳದಂಕ

[ನಾ] ಸ್ನೇಹದ ಯುದ್ಧ (ಮೇಳದಂಕದಂತೆ ಸುೞಿಯಱಿದುಂ ಡೊಂಬರ ಕೋಡಗದಂತಾಡಿ ಗೆಲ್ದಾಗಳ್ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸೋಲಮಂ ಕಂಡಾಗಳ್ ಭೀಮಸೇನನಿಂತೆಂದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೭೨ ವ)

ಮೇಳದಾಕೆ

[ನಾ] ಸಖಿ, ಪರಿಚಾರಿಕೆ (ಪೊಸದಳಿಂಬದ ಮೇಗೆ ಕಿಱಿದು ಬೇಗಂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಮೇಳದಾಕೆಗಳ್ವೆರಸು ಬಂದು ಕಾವಣಮಂ ಪುಗಲೊಡನೆ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೭೩ ವ)

ಮೇಳಿಸಿದಪ್ಪುದು

ಮೋದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ (ಬಾಳದಿನೇಶಬಿಂಬದ ನೆೞಲ್ ಜಲದೊಳ್ ನೆಲಸಿತ್ತೊ ಮೇಣ್ ಫಣೀಂದ್ರಾಳಯದಿಂದಮುರ್ಚಿದ ಫಣಾಮಣಿಮಂಗಳ ರಶ್ಮಿಯೋ ಕರಂ ಮೇಳಿಸಿದಪ್ಪುದೆನ್ನೆರ್ದೆಯಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೯೬)

ಮೇಳಿಸು

[ಕ್ರಿ] ಲಲ್ಲೈಸು, ಮುದ್ದುಮಾಡು (ಎರೆವ ಮರಲ್ವ ಲಲ್ಲಯಿಪ ಕಾಲ್ವಿಡಿವ ಎಂಬುದನಿಂಬುಕೆಯ್ವ ಅಳಂಕರಣವಿಳಾಸದಿಂ ಮೆಱೆವ ಮೇಳವಿಸುವಂದಿನ ರೂಪು ಶಾಸನಂ ಬರೆದುದು: ಆದಿಪು, ೩. ೪೩); [ಕ್ರಿ] ಜೊತೆಗೂಡು, ಸೇರಿಕೊ (ಪೆಱರಾಳಂ ಛಿದ್ರಿಸುವೆವೆಂಬ ಪಾಂಡವರೊಳ್ ನೀಂ ಮೇಳಿಸಿ ನಣ್ಪನೆ ಬಗೆದಿರ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೧೫)

ಮೈತ್ರ

[ನಾ] ಮಿತ್ರತ್ವ, ಗೆಳೆತನ (ಪೞವೆಗಂ ಪಾಗುಡಕ್ಕಂ ಪಳಬದ್ದಕ್ಕಂ .. .. ವೈವಾಹಿಕಸಂಬಂಧಕ್ಕಂ ಮೈತ್ರಕ್ಕಂ .. .. ಮಹಾನದಿಗಳ್ ಕೂಡುವಂತೆ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೯೫ ವ)

ಮೈತ್ರಾವರುಣ

[ನಾ] ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ (ವ್ಯಾಸ ಕಶ್ಯಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭರದ್ವಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಗ್ನೀಧ್ರ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ಅಗ್ನಿಪರಿಚಾರಕ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಮೈತ್ರಾಸನವೃತ್ತಿ

[ನಾ] ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುವ ರೀತಿ (ಮತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೆಲರಂ ಮೈತ್ರಾಸನವೃತ್ತಿಯೊಳ್ ನಿಱಿಸಿ ಕೆಲರಂ ಉತ್ಖಾತಪ್ರತಿರೋಪಿತರ್ಮಾಡಿ ಕೆಲರಂ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿ ಸರ್ವಹರಣಂಗೆಯ್ದು: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೦ ವ)

ಮೈತ್ರಿ

[ನಾ] ಸ್ನೇಹ (ಜಗತ್ಕಾಯಸ್ವಭಾವ ಭಾವನಾಪರಂ ಸಕಳಶರೀರಗುಣಾಧಿಕ ದುಃಖಾರ್ದಿತ ಅವಿನೀತರೊಳ್ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥವೃತ್ತಿಗಳಂ ಭಾವಿಸುತ್ತುಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೨೯ ವ)

ಮೈಂದವಾೞೆ

[ನಾ] ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಾಳೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ (ಗೊಲೆಯೊಳ್ಪಣ್ತುದು ಮೈಂದವಾೞೆ ಪಥಿಕರ್ಬರ್ಕೆಂದು ಭೃಂಗಂಗಳಿಂದುಲಿವಂತಿರ್ದುದು ಪಣ್ತ ಬಕ್ಕೆ ತನಿವಣ್ಣಾಗಿರ್ದುದು: ಆದಿಪು, ೧೧. ೬೮)

ಮೈಮೆ

[ನಾ] [ಮಹಿಮೆ] ವೈಭವ (ಸತಿ ಯಶಸ್ವತಿ ವಿಶ್ವಮಹೀತಳಂ ಗುಣಂಗೊಳೆ ಪಡೆದಳ್ ತದಗ್ರಮಹಿಷೀಪದದೊಳ್ ಪಿರಿದೊಂದು ಮೈಮೆಯಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೪೫)

ಮೈಮೈಯೊಡಂಬಡು

[ಕ್ರಿ] ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು (ನೆಲನಂ ಪರ್ವುವ ಬಳ್ಳಿಗಂ ಚದುರನೊಳ್ ಮೈಮೈಯೊಡಂಬಟ್ಟು ತಳ್ತ ಲತಾಕೋಮಳೆಗಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೮)

ಮೈಯನಿಕ್ಕು

[ಕ್ರಿ] ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ] ದೇಹವನ್ನು ಚಾಚು, ಮಲಗಿಕೊ (ಮೆಯ್ಯನಿಕ್ಕುತ್ತಿರೆ ಪತ್ತಿ ಕೆಂದಳಿರ್ಗಳಚ್ಚುಗಳಚ್ಚಿಱಿದಂತೆ ಕಾಮನ ಬೇಟದಚ್ಚುಗಳ ಮಾೞ್ಕೆಯೊಳ್ ಇರ್ದುದು ಮೆಯ್ ಸುಭದ್ರೆಯಾ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೭)

ಮೈಯಿಕ್ಕು

[ಕ್ರಿ] ನಮಸ್ಕರಿಸು (ಮಕುಟಬದ್ಧಾಧೀಶರಾಗಳ್ ವಸುಂಧರೆಯಂ ಪರ್ವಿರೆ ಮೈಯನಿಕ್ಕೆಯುಂ ಉದಾತ್ತೋತ್ಸಾಹದಿಂ ರಾಜಮಂದಿರಮಂ ಪೊಕ್ಕನುದಾರ ಸಾರವಿಭವಂ ಸಂಸಾರಸಾರೋದಯಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೨೯)

ಮೈಯೆಱಗು

[ಕ್ರಿ] ಮೈ ಬಾಗು (ಅಱಿಮರುಳಂತುಟೆ ಸೊರ್ಕಿನ ತೆಱನಂತುಟೆ ಮನಮೊಱಲ್ದು ಎರ್ದೆಯುರಿವುದು ಮೆಯ್ಯೆಱಗುವುದು ಪದೆವುದು ಆನಿದನಱಿಯನಿದೇಕೆಂದು ಕನ್ನೆ ತಳವೆಳಗಾದಳ್; ಪಂಪಭಾ, ೪. ೭)

ಮೈವಿಡಿ

[ಕ್ರಿ] [ಮೈ+ಪಿಡಿ] ಸಾಕಾರವಾಗು (ಕರಮೆ ಮಱುಗಿ ಮೆಯ್ವಿಡಿದು ಉರಿವ ಎನ್ನೀ ಎರ್ದೆಯನಾಱಿಸಲ್ ನೀಂ ಬಾಯೊಳ್ ತಂಬುಲಮನಪ್ಪೊಡಂ ದೆಗೆಯ್ವೋ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೬೯)

ಮೊಕ್ಕಳಂ

[ಅ] ವಿಶೇಷವಾಗಿ (ತೆರಳ್ದು ಸುರಭೂರುಹಪ್ರಸವ ಧೂಳಿಯಂ ಮೊಕ್ಕಳಂ ಸುರುಳ್ದು ಸರಸೀಸರೋರುಹ ದಳಂಗಳಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೬೭)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App