भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಶುಷ್ಕತಾರ್ಕಿಕ

[ನಾ]ಒಣಕಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವವನು (ಇರು ಮರುಳೆ ಶುಷ್ಕವೈಯಾಕರಣಂಗಂ ಶುಷ್ಕತಾರ್ಕಿಕಂಗಂ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕರಿಗಂಗಂ ವಿಷಯಮೆ ಕಾವ್ಯರತ್ನಂ ಅತಿಚತುರಕವಿಕದಂಬಕವಿಷಯಂ:ಆದಿಪು,೧. ೨೪)

ಶುಷ್ಕಪತ್ರ

[ನಾ] ಒಣಕಲು ಎಲೆ, ತರಗೆಲೆ (ಹರಿತಾಂಕುರ ಪಲ್ಲವ ಪತ್ರರಾಜಿಯಂ ಬಿಸುಟು ಶುಷ್ಕಪತ್ರಂಗಳನಾದರದಿಂ ಮೇವ ಅಜಕುಳಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೩೫)

ಶುಷ್ಯತ್

[ಗು] ಒಣಗಿದ (ವಿಚಳತ್ ಅಸ್ಥಿ ನಿರ್ಯತ್ ಮಜ್ಜಾ ಶುಷ್ಯತ್ ಕಂಠ ಸ್ವಿದ್ಯತ್ ವದನ ನಿಮೀಳತ್ ನೇತ್ರ ಸೀದತ್ ಗಾತ್ರ ಮುಹ್ಯತ್ ಮಾನಸ ಆಕ್ರಂದತ್ ಸ್ವರ ಪರಿಗತರ್: ಆದಿಪು, ೫. ೮೭ ವ)

ಶೂದ್ರ

[ನಾ] ಆದಿದೇವನು ವಿಭಾಗಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು, ಕರ್ಮಕವರ್ಗ (ಮತ್ತಂ ಸ್ಪೃಶ್ಯಾಸ್ಪೃಶ್ಯಕಾರುಗಳುಮೆಂದಿರ್ತೆಱದ ಶೂದ್ರಸಂತತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾನಿಯೋಗಂಗಳುಮಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೬೪ ವ)

ಶೂದ್ರಾನ್ವಯ

[ನಾ]ಶೂದ್ರವರ್ಣ (ಶೂದ್ರಾನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣತ್ರಯಕ್ಕಂ ಶುಶ್ರೂಷಾದ್ಯನೇಕ ಕರ್ಮಕರಣ ಉಪಜೀವನಮುಮಂ ನಿಱಿಪಿ:ಆದಿಪು, ೮. ೭೩)

ಶೂನ್ಯವಾದ

[ನಾ]ಬೌದ್ಧಮತ ದರ್ಶನ, ನಿರೀಶ್ವರವಾದ (ಶೂನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶನಪರಂ ಆವುದಂತರ್ಬಹೀರೂಪದಿಂ ವಿಶದದರ್ಶನಾವಗಮ್ಯಂ ಅದೆಲ್ಲಂ ಅಸತ್ಯಾವಭಾಸಿ:ಆದಿಪು, ೨. ೯ ವ)

ಶೂನ್ಯಹಸ್ತ

[ನಾ]ಬರಿಗೈ, ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯದೆ (ಶೂನ್ಯಹಸ್ತದೊಳ್ ಇರ್ವರುಂ ಪೆಣೆದು ಪಲವುಂ ಗಾಯದೊಳ್ ಆಯಂದಪ್ಪದೆ ಪಿರಿದುಂ ಪೊೞ್ತು ಸಲ್ತರ್ಪಿನಂ ಪೋರೆ:ಪಂಪಭಾ, ೮. ೨೧ ವ)

ಶೂನ್ಯೀಕೃತ

[ಗು]ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ (ಅಂತು ನರನಾರಾಯಣರಿರ್ವರುಂ ಅನವರತ ಶರಾಸಾರಶೂನ್ಯೀಕೃತ ಕಾನನಮಾಗೆಚ್ಚು:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೫೦ ವ)

ಶೂರ

[ನಾ]ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾತ ಶೂರಸೇನ (ಮತ್ತಿತ್ತ ನೆಗೞ್ತೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪಿತಾಮಹಂಗೆ ಶೂರಂಗೆ ಮಗಳ್ ಮತ್ತಗಜಗಮನೆ ಯದುವಂಶೋತ್ತಮೆಯೆನೆ ಕುಂತಿ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೮೮)

ಶೂರಂ ಭೇದೇನ ಯೋಜಯೇತ್

ಶೂರನನ್ನು ಭೇದೋಪಾಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು (ಶೂರಂ ಭೇದೇನ ಯೋಜಯೇತ್ ಎಂಬ ನಯಮಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡು ವಿನಯಮನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೫೯ ವ)

ಶೂಲ

[ನಾ]ಈಟಿ (ಜಾನುಭಂಜನಿಶೂಲಪ್ರಕರ ಪರಿವೃತಂಗಳುಂ ಕೂಪ ಕೂಟ ಅವಪಾತ ಲೋಹಕಂಟಕ ಸಂಕಟಂಗಳುಂ:ಆದಿಪು, ೧೩. ೫೭ ವ)

ಶೂಲಕಪಾಲಪಾಣಿ

[ನಾ] ತ್ರಿಶೂಲ ಹಾಗೂ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಶಿವ (ನಿನ್ನೀ ಶರಾಸನದೊಳ್ ಶೂಲಕಪಾಲಪಾಣಿ ದಯೆಯಿಂ ಬಂದು ಇರ್ದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೧೨೦)

ಶೃಂಗ

[ನಾ]ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಡು (ನಿರ್ಗತ ಮಂತ್ರಪೂತಾಂಗಮಂ ನೃಪನೆಯ್ದಿದಂ ಉದ್ಯತ್ ಶೃಂಗಮಂ ಶತಶೃಂಗಮಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೧೫)

ಶೃಂಗಕ

[ನಾ]ಪಿಚಕಾರಿ (ಸರಸಿಜ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಕರಿಕರ ಹಂಸೀ ವದನರೂಪದಿಂ ನೆರೆದು ಅಂತಃಪುರ ಕಾಂತಾಕರತಳದೊಳ್ ಕರಮೆಸೆದುವು ಕನಕಶೃಂಗಕಂಗಳ್ ಪಲವುಂ:ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೪೩)

ಶೃಂಗಾಟಕ

[ನಾ] ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ (ತಾಳಪತ್ರ ಶೃಂಗಾಟಕನಿಚಿತಂಗಳುಂ ಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾರ್ಗಳೋಪರಿಮ ಸಂಛನ್ನಂಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೧೩. ೫೭ ವ)

ಶೃಂಗಾಟಕವ್ಯೂಹ

[ನಾ]ಒಂದು ಸೇನಾರಚನೆ, ನಾಲ್ಕು ದಾರಿ ಸೇರುವ ಸೇರುವಂತಹ ರಚನೆ (ಸಮಭೂಮಿಯೊಳ್ ಚತುರ್ಬಲಂಗಳನೊಂದು ಮಾಡಿ ಶೃಂಗಾಟಕವ್ಯೂಹಮನೊಡ್ಡಿ ನಿಂದಾಗಳ್:ಪಂಪಭಾ,೧೨. ೧೬ ವ)

ಶೃಂಗಾರವಾರಾಶಿ

[ನಾ]ಸಿಂಗಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ (ಶೃಂಗಾರವಾರಾಶಿ ಭೋಂಕನೆ ಬೆಳ್ಳಂಗೆಡೆದತ್ತೊ ಕಾಮನ ಎಱೆ ಮೆಯ್ವೆರ್ಚಿತ್ತೊ ಪೇೞ್ ಈಕೆಗೆ ಎಂಬಿನಂ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೨)

ಶೇಖರ

[ಗು] ಮುಡಿದ, ಧರಿಸಿದ (ಅನೇಕ ಮಕುಟಬದ್ಧ ಶೇಖರಸಹಸ್ರಪರಿಸ್ರಸ್ತ ಕುಸುಮಕೇಸರರಜಮುಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೩೫ ವ); ಶಿರೋಭೂಷಣ (ತನು ಕಿಱಿದಾದೊಡಂ ಉದ್ಯತ್ ತನುಪ್ರಭಾಪ್ರಸರಮೆಸೆದು ಪಸರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಮಂ ಪುದಿದಿರೆ ದೇವಂ ಕನಕಕನಚ್ಛಿಖರಿಶಿಖರಶೇಖರನಾದಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೭೭)

ಶೇಷ

[ನಾ]ಆದಿಶೇಷ (ಸುದತಿಯ ಮೃದು ಪದವಿನ್ಯಾಸಮುಮಂ ಶೇಷಂ ಆನಲಾರದೆ ಸುಯ್ದಂ ಬೇಸಱಿಂ ಎಂದೊಡೆ ಗರ್ಭದ ಕೂಸಿನ ಬಳೆದಳವಿಯಳನಳೆವರುಂ ಒಳರೇ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೧೨೬);(ಸಮಸ್ತ ಉರ್ವೀಧರ ಅಶೇಷ ಶೇಷ ಮಹಾನಾಗಫಣಾಮಣಿದ್ಯುತಿಯನೇಂ ಖದ್ಯೋತದೊಳ್ ಕಾಣ್ಬರೇ:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೭೬)

ಶೇಷಾಕ್ಷತೆ

[ನಾ]ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಹಾಕುವ ಅಕ್ಷತೆ (ಸಿತ ದೂರ್ವಾಂಕುರವಿಮಿಶ್ರಂಗಳಪ್ಪ ಶೇಷಾಕ್ಷತೆಗಳಂ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಂದನಂ ನಿಮಗೆ ಬಾೞ್ತೆಯಪ್ಪುದಂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿಂ ಎನೆ:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೭೦ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App