भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಸೇಕ

[ನಾ]ಉಗುಳುವುದು (ವಾಸವವನಿತಾ ವದನಾಬ್ಜ ಆಸವ ಸೇಕ ಪ್ರಭಿನ್ನಮುಕುಳಂ ವಕುಳಂ:ಆದಿಪು, ೬. ೯೭);[ನಾ][ಶಾಖ] ತಾಪ(ಕೆಂದಳಿರ್ವಾಸೆ ಸೇಕದ ತೊವಲ್ಗೆಣೆಯಾಯ್ತು ಮೃಣಾಳನಾಳವೊಂದೆಡೆವೊತ್ತಿ ಪತ್ತಿದುವು:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೭)

ಸೇಚನ

[ನಾ] ಸಿಂಪಡಣೆ, ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆ (ನವರುಧಿರಜಳಚಳತ್ ಸೇಚನದೊಳ್ ಘಟ್ಟಿಸಿ ಸಿಂದುರದೊಳ್ ನೆಲಗಟ್ಟಿಸಿದಂತಿರ್ದ ರಣರಂಗಭೂಮಿಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೭೦ ವ)

ಸೇತಮಾಲೆ

[ನಾ]{ಶ್ವೇತ+ಮಾಲಾ] ಬಿಳಿಯ [ಮುತ್ತಿನ] ಹಾರ (ಕಟ್ಟಿದೈಸರದೊಂದು ಬೆಡಂಗಿನ ಸೇತಮಾಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಟಿಸೂತ್ರಮೆಂಬಿವು ಮನಂಗೊಳೆ:ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೨)

ಸೇತು

[ನಾ]ಸೇತುವೆ(ಅಧಿಕಬಳನಳಕರತಳಗಳಿತ ಕುಳಶೈಲ ಸಹಸ್ರಸಂತಾನ ಕಳಿತ ಸೇತುಬಂಧುರಮಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಸಮುದ್ರದ ತಡಿವಿಡಿದು ಬಂದು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೮ ವ)

ಸೇತುಬಂಧ

[ನಾ] ರಾಮಸೇತು (ಸೇತುಬಂಧಮಂ ತಾಗೆ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೆಂಕಣ ಪಡುವಣ ನೆಲನಂ ನೀಮಾಳ್ವುದು ಮೂಡಲ ಬಡಗಣ ನೆಲನಂ ದುರ್ಯೋಧನನಾಳ್ವುದು: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮ ವ)

ಸೇದೆ

[ನಾ][ಸ್ವೇದ] ಆಯಾಸ (ನುಡಿವೊಡೆ ಲಲ್ಲೆಯೆಂಗುಂ ಎರ್ದೆವೇೞ್ವೊಡೆ ಕೈತವಮೆಂಗುಂ ಆಸೆಯಿಂ ಪಿಡಿದೊಡೆ ಸೇದೆಯೆಂಗುಂ:ಆದಿಪು, ೧೨. ೩೨)

ಸೇದೆಗಿಡು

[ಕ್ರಿ]ದಣಿವಿನಿಂದ ಬಳಲು (ಪರಲೋಕಸುಖಾರ್ಥಂ ಆತ್ಮಾಸ್ತಿತ್ವಾಭಿನಿವೇಶದಿಂ ತನುಧನನಿಧನಂ ಮಾಡಿ ಸೇದೆಗಿಡಲ್ವೇಡ:ಆದಿಪು, ೨. ೯ ವ)

ಸೇನಾನಾಯಕ

[ನಾ][ಜೈನ] ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರತ್ನಗಳಲ್ಲೊಂದು, ಸಾಕೇತನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು (ಸಾಕೇತನಗರದೊಳ್ ಪುಟ್ಟಿದ ಸೇನಾನಾಯಕ ಪುರೋಹಿತ ಗೃಹಪತಿ ತಕ್ಷಕರತ್ನಂಗಳುಂ:ಆದಿಪು, ೧೫. ೩ ವ)

ಸೇನಾನಿರತ್ನ

[ನಾ][ಜೈನ] ಜೀವರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ (ಷಡ್ವಿಧಸೇನಾನಾಯಕ ಪರಾಯಣನುಮಪ್ಪ ಅಯೋಧ್ಯನೆಂಬ ಸೇನಾನಿರತ್ನಮುಂ:ಆದಿಪು,೧೧. ೩ ವ)

ಸೇವಾ

[ನಾ]ಸೇವನೆ, ಕುಡಿತ (ಪಲಬರರಸುಗಳ್ ಪ್ರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪದಮಂ ಕೈಕೊಂಡು ತಮ್ಮಂ ಮಱೆದು ವಿಷಯಭೋಗಾಸವಾತ್ಯಂತಸೇವಾಮದದಿಂದಂ:ಆದಿಪು,೯. ೫೮)

ಸೇವಾಧರ್ಮ

[ನಾ]ಆದಿನಾಥನು ‘ಸಕಳಕ್ಷತ್ರಿಯವಣಿಕ್ಶೂದ’್ರರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಕರ್ಮಗಳು: (ಸೇವಾಧರ್ಮೋಚಿತಮೆನಿಸುವ ಅಸಿಕರ್ಮಮುಮಂ ಅನೇಕ ಲಿಪಿವಿಧಾನಂಗಳಪ್ಪ ಮಷಿಯುಮಂ ಕೃಷೀವಲ ಕುಲೋಚಿತಮಪ್ಪ ಕೃಷಿಯುಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗತಮಪ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯುಮಂ ವಣಿಗ್ವ್ಯವಹಾರಾನುಕಾರಿಯಪ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯಮುಮಂ:ಆದಿಪು, ೮. ೬೪ ವ)

ಸೇವಿಸು

[ಕ್ರಿ]ಕುಡಿ (ತುಂಬಿದ ರಕ್ತತೆಯಿಂ ನಿಜಬಿಂಬಂ ವಾರುಣಿಯನೊಸೆದು ಸೇವಿಸೆ ನಾಣ್ಗೆಟ್ಟಂಬೋಲ್ ತೇಜಂ ಮಸುಳ್ವಿನಂ ಅಂಬರಮಂ ಬಿಸುಟಂ ಆಗಳಂಬುಜಮಿತ್ರಂ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೩)

ಸೇವೆ

[ನಾ]ಸೇವನೆ, ಉಣ್ಣುವಿಕೆ (ನೋಡಿ ಕಣ್ತಣಿವಿನಂ ಅಪ್ಪಿ ತೋಳ್ ತಣಿವಿನಂ ಸುರತಾಮೃತಸೇವೆಯೊಳ್ ಮನಂ ತಣಿವಿನಂ ಆದ ಅಲಂಪು ಮಿಗೆ:ಆದಿಪು, ೨. ೭೦)

ಸೇವ್ಯ

[ಗು]ತಿನ್ನಲು[ಅನುಭವಿಸಲು] ಯೋಗ್ಯವಾದ (ಬೆಳೆದೋರಂತೆಱಗಿರ್ದ ಶಾಳೀವನದಿಂ ಸೇವ್ಯಂ ನಗೋಪತ್ಯಕಂ:ಆದಿಪು,೧. ೬೪)

ಸೇಸಿಕ್ಕು

[ಕ್ರಿ]ಸೇಸೆಗೊಡು (ನೆರೆದಂತಃಪುರಕಾತೆಯರ್ ಪಲಬರುಂ ಸೇಸಿಕ್ಕೆಯುಂ ವಾರಸೌಂದರಿಯರ್ ಚಾಮರಮಿಕ್ಕೆಯುಂ ಉದಾತ್ತೋತ್ಸಾಹದಿಂ ರಾಜಂದಿರಮಂ ಪೊಕ್ಕಂ:ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೨೯)

ಸೇಸೆ

[ನಾ]ಶೇಷಾಕ್ಷತೆ(ಅಂತು ನೋಡಿ ಕಡೆಗಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲಂಬೆರಸು ಸೂಸುವ ವಾಸವಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಾಬ್ಜಾಸವ ಸಂಬಂಧಿಗಳಪ್ಪ ಶೇಷಾಕ್ಷತಂಗಳಂ ಈಶ್ವರನಂ ಗೆಲ್ದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇಸೆಗೊಳ್ವಂತೆ ಸೇಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೮. ೨೭ ವ)

ಸೇಸೆಗೊಳ್

[ಕ್ರಿ]ಹಾಕಿದ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು [ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು] ಸ್ವೀಕರಿಸು (ಅರ್ಹತ್ಪದಮಂ ನೆನೆಯುತ್ತುಂ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಯೆ ಮನದೊಳ್ ತೊಡರ್ದೊಡೆ ತಣ್ಮಲೆಯೆ ಸೇಸೆಗೊಳ್ ಖಚರಪತೀ:ಆದಿಪು, ೨. ೫೭)

ಸೈಕತ

[ನಾ]ಮರಳು (ಪೂತ ಅದಿರ್ಮುತ್ತೆಯ ಸುತ್ತಿಂ ಸುತ್ತಿದ ಸೈಕತಭೂತಳಂಗಳೊಳೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಡುವಿಡುತ್ತುಂ:ಆದಿಪು, ೪. ೫೮)

ಸೈತಿರ್

[ನಾ]ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು (ಆ ದುಶ್ಶಾಸನ ಉರಃಸ್ಥಲ ಉಚ್ಛ್ವಸಿತ ಅಸೃಕ್ ಜಲಪಾನಮಂ ಬಯಸಿ ಬಾಯ್ ತೇರೈಸೆ ಸೈತಿರ್ಪೆನೇ:ಪಂಪಭಾ, ೭. ೫೮)

ಸೈತು

[ಗು]ನೇರಾಗಿ (ಇದಂ ಓವದೆ ಕೊಲ್ವೊಡೆ ನೀನುಂ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜದೊಳ್ ಎಸಗು ಎಂದು ಸೈತು ಅಜಿತಂ ಆದಿಯ ವೇದರಹಸ್ಯದೊಳ್ .. .. ಯೋಜಿಸಿದಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೬೪)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App