भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಸೈತು

[ಕ್ರಿ]ನೇರವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ (ಇದಂ ಓವದೆ ಕೊಲ್ವೊಡೆ ನೀನುಂ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜದೊಳೆಸೆಗು ಎಂದು ಸೈತು ಅಜಿತಂ ಆದಿಯ ವೇದರಹಸ್ಯದೊಳ್ .. .. ನೆಱೆಯೆ:ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೬೪)

ಸೈದ

[ನಾ]ಸಜ್ಜನ, ನೇರವಾದವನು (ಎನಗಂ ಪಾಂಡುಗಂ ಇಲ್ಲ ಭೇದಂ ಎಳೆಯಂ ಪಚ್ಚಾಳ್ವಂ ಪಾಂಡುನಂದನರುಂ ಸೈದರೆ:ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೯)

ಸೈಪು

[ನಾ]ಪುಣ್ಯ (ಕಿವಿಯಂ ಇಂದೊಳದಿಂಚರಕಾಂತುಂ ಇಂತು ಕೋಮಳೆಯಸು ಮತ್ತಮೀ ಒಡಲೊಳಿರ್ದುದು ಎಮ್ಮಯ ಸೈಪು ಭೂಪತೀ:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೯)

ಸೈರಣೆ

[ನಾ]ತಾಳ್ಮೆ (ರತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುಮಂ ಸೀತೆಯ ಸೈರಣೆಯುಮಂ .. .. ಒಂದು ಮಾಡಿ ಲೋಕಮೆಲ್ಲಮಂ ಮರುಳ್ಮಾಡಲೆಂದು ಪೆಣ್ಮಾಡಿದನಕ್ಕುಂ:ಪಂಪಭಾ,೪. ೭೫ ವ)

ಸೈರಂಧ್ರಿ

[ನಾ]ಅಂತಃಪುರದ ದಾಸಿ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇಷ (ಸೈರಂಧ್ರಿಯಂ ನೋಡಿ ಸೈರಿಸಲಾಱದೆ ಸಿಂಹಬಲಂ .. .. ತಮ್ಮಕ್ಕನಂ ಈಕೆ ಆರ್ಗೆ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ:ಪಂಪಭಾ,೮. ೫೫ ವ)

ಸೈರಿಸು

ಸುಮ್ಮನಿರು (ಲತಾಂಗಿಯರ ಸುಯ್ಯ ಕಂಪಿಂಗಳಿಗಳ್ ಮೊಗಸಿ ಮುಸುಱಿದುವು ಪೊಸಗಂಪುಗಂಡು ಸೈರಿಸುವ ಮಧುಕರಂಗಳುಮೊಳವೇ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೭೨);[ಕ್ರಿ]ತಾಳಿಕೊ, ಸಹಿಸಿಕೊ (ತೇಜಃಪುಂಜಮೆ ಕಣ್ಣೊಳ್ ಉಳ್ಕುವಂತೆ ಸೈರಿಸದೆಮೆಯಿಕ್ಕಿ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧದೊಳ್ ಸೋಲೆ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೦೫ ವ);[ಕ್ರಿ]ಸಹಿಸಿಕೊ (ಇದಿರೊಳ್ ನಿಂದೊಡೆ ವಜ್ರಿ ಸೈರಿಸಂ ಇರಲ್ವೇಡ ಎಮ್ಮ ಒಳ್ವೊಕ್ಕು ನಿಲ್ ನೀನೆಂದು ಕಡಂಗಿ ಕಾಲ್ವಿಡಿವವೊಲ್:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೨೪)

ಸೊಕ್ಕಿಸು

[ಕ್ರಿ] ಮತ್ತೇರಿಸು (ಮುಕ್ಕಳಿಸಿಯುಗುೞ್ವ ಮಧುವಿಂ ಮಿಕ್ಕೆಸೆವಾಮೋದಮಿದಱ ತಣ್ಗಂಪಿನೊಳ್ವೊಕ್ಕುದೆನೆ ಮಧುವ ಕಂಪಂ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿದ ವಕುಳಂ ಆರುಮಂ ಸೊಕ್ಕಿಸದೇ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೨೪)

ಸೊಗಯಿಸು

[ಕ್ರಿ]ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣು (ದೇವಾಂಗವಸ್ತ್ರದ ಉಳ್ಳುಡೆಯೊಳ್ ಉಲಿವ ಸೂಸಕದ ತೊಂಗಲ್ವೆರಸು ಎೞಲ್ವ ಮುಂದಣ ಸೋಗೆ ಕಾರ್ಗಾಲದ ಸೋಗೆಯಂತೆ ಸೊಗಯಿಸೆ:ಪಂಪಭಾ, ೨. ೪೧ ವ)

ಸೊಗಸಿಕೆ

[ನಾ]ಚೆಲುವು (ದೆಯ್ವಬಲಂ ಸೊಗಸಿಕೆ ಮುಂಗೆಯ್ವ ಬಲಂ ಬಾಳಕಾಲದೊಳ್ ತೊಡರ್ದ ಪೊಡರ್ದಯ್ವರ ಬಾಲಕ್ರಿಯೆಯುಂ ಮುಯ್ವುಂ ನೋಡಿಸಿತು ತಾಯುಮಂ ತಂದೆಯುಮಂ:ಪಂಪಭಾ,೨. ೧೧)

ಸೊಡರಿಡು

[ಕ್ರಿ]ದೀಪ ಹಚ್ಚು (ಆದಿತ್ಯಂಗೆ ಸೊಡರಿಡಲುಂ ಇಂದ್ರಂಗೆ ದೇವಲೋಕಮಂ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತೆಯುಂ ನಿನಗೇನೆಂದು ಕಜ್ಜಂಬೇೞ್ವುದು:ಪಂಪಭಾ,೯. ೧೮ ವ)

ಸೊಡರ್

[ನಾ]ದೀಪ (ಕನಕಪ್ರಾಸಾದಪಙ್ತಿಗಳ ಪೞಪೞನೆ ಬೆಳಗುವ ಸೊಡರ್ಗಳಂ ಆದಿತ್ಯನ ನಂಟರೆಂದು ತಮೋರಾಜಕಂ ಮುಳಿದು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೯ ವ)

ಸೊಡರ್ಗುಡಿ

[ನಾ][ಸೊಡರ್+ಕುಡಿ] ದೀಪದ ಉರಿಯುವ ಕುಡಿ (ಬೆಳಗುವ ಸೊಡರ್ಗುಡಿ ಕಿಡೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮಂ ಪರ್ಬುವಂತೆ ಜೀವಂ ತನುವಿಂ ತಳರಲೊಡಂ:ಆದಿಪು, ೫. ೨೭)

ಸೊನೆ

[ನಾ]ಮರದ ರಸ (ಸೊನೆಯ ಸೋನೆಗಳುಮಂ ಒಳಕೊಂಡು ತದಾಶ್ರಮದ ನಂದನವನಂಗಳ್ ಜನಂಗಳಂ ಅನಂಗಂಗೆ ತೊೞ್ತುವೆಸಂಗೆಯ್ಸಿದುವು:ಪಂಪಭಾ, ೨. ೧೨ ವ)

ಸೊನ್ನಲಿಗೆ

[ನಾ]ಕಲಶ (ತ್ರಿದಶಶರಾಸನಂ ತಳಿತ ತೋರಣಮಾಗಿರೆ ಕುಕ್ಕಿನೋಳಿ ಚೆಲ್ವಿದಿರ್ಗೊಳೆ ಬರ್ಪ ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯಾಗೆ ನಿಜಧ್ವನಿ ತೂರ್ಯಮಾಗೆ:ಆದಿಪು, ೬. ೭೧)

ಸೊಪ್ಪುಳ್

[ನಾ]ಸಪ್ಪುಳ, ಶಬ್ದ (ಅವರಿರ್ವರ ಕಾಲ ಸೊಪ್ಪುಳಂ ಆಲಿಸಿ ಸುರನದೀನಂದನಂ ಪೇೞಿಂ ಬಂದರಾರ್ ಎಂದು:ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೬೩ ವ)

ಸೊಬಗು

[ನಾ]ಚೆಲುವು (ಎಲ್ಲಿದಂ ವಿನೋದದ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿದಂ ಸೊಬಗಿನಾಗರಂ:ಆದಿಪು,೩. ೧೫)

ಸೊಯಂಬರ

[ನಾ][ಸ್ವಯಂವರ] ವಧು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸುರಕುಸುಮದ ಪೊಸವಾಸಿಗಮೆರಡುಂ ಕರತಳದೊಳೆಸೆದು ತಮ್ಮಯ ತೋಳೊಳ್ ದೊರೆಯೆನೆ ಬಂದತ್ತು ಸೊಯಂಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂತು ದೇವಗಣಿಕಾನಿಕರಂ:ಆದಿಪು, ೧೦. ೨೦)

ಸೊರ್ಕನಿಕ್ಕು

[ಕ್ರಿ]ಮತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸು, ಮತ್ತುಂಟುಮಾಡು (ಲಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಲೆಕ್ಕದ ಜತಿ ನಾಟಕಾಭಿನಯಮಾಯ್ತೆನೆ ಗೇಯದೊಳೀಕೆ ಸೊರ್ಕನಿಕ್ಕಿದಳೆನೆ ಕಣ್ಗೆ ಚಕ್ಕಣಮೆನಿಪ್ಪುದು ಸಾಗೆನಿಸಲ್ಕೆ:ಪಂಪಭಾ, ೭. ೯೦)

ಸೊರ್ಕಿದಾನೆ

[ನಾ]ಮದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತೊರ್ವಳ್ ಅತಿಸಂಭ್ರಮ ತ್ವರಿತದಿಂ ಮೇಖಳಾಕಳಿತ ರುಚಿರಲುಳಿತಾಧರಪಲ್ಲವೆ ನೋೞ್ಪ ದಂಡುಗಳೊಳಂಡುಗೊಂಡು ಸೊರ್ಕಿದಾನೆ ಬರ್ಪಂತೆ ಬಂದು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೬ ವ)

ಸೊರ್ಕಿಪ್ಪು

[ಕ್ರಿ]ಸೊಕ್ಕಿಸು, ಅಮಲು ಬರಿಸು(ಮಧು ಸೀಧು ಕಟು ಸೀಧು ಪೋ ಪುಳಿತ ಕಳ್ಳಲ್ತುಂ ಕರಂ ಕಯ್ತು ಬರ್ಪುದು ಮಾರೀಚಿ ತೊಡರ್ಪುಳಿಂದೆ ಸರದಿಂ ಕಂಪಿಲ್ಲ ಸೊರ್ಕಿಪ್ಪಲಾಱದು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೮)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App